Čitaj mi

Upis u imenik organizatora stručne obuke za licencirane procenitelje

Pravni osnov za davanje odobrenja za upis u imenik organizatora stručne obuke propisan je članom 16. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17 − dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon).

Lice koje je zainteresovano za upis u imenik organizatora stručne obuke, odnosno sticanje statusa organizatora stručne obuke, dostavlja Ministarstvu finansija zahtev za upis u imenik organizatora stručne obuke, zajedno sa dokazima o ispunjenosti uslova za upis, a koji su propisani Pravilnikom o stručnoj obuci za licencirane procenitelje („Službeni glasnik RS”, broj 18/19, u daljem tekstu: Pravilnik o stručnoj obuci). Ministarstvo finansija, nakon prijema zahteva za upis u imenik organizatora stručne obuke, utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove, i, u zavisnosti od ispunjenosti uslova, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ministar finansija donosi rešenje kojim utvrđuje da je podnosilac zahteva ispunio uslove za upis u imenik, ili donosi rešenje kojim utvrđuje da uslovi nisu ispunjeni.

Lice koje je zainteresovano za sticanje statusa organizatora stručne obuke može da pokrene ovaj postupak podnošenjem zahteva za upis u imenik organizatora stručne obuke, zajedno sa dokazima o ispunjenosti uslova za upis. Predmetni zahtev podnosi se na pisarnici Ministarstva finansija, koja se nalazi u Beogradu, ulica Kneza Miloša broj 20.

Odredbama člana 3. Pravilnika o stručnoj obuci propisana je dokumentacija koju mora da dostavi lice zainteresovano za dobijanje statusa organizatora stručne obuke, te se na osnovu te dokumentacije i utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava uslove za upis u imenik. Odnosno sami uslovi nisu eksplicitno propisani, već na osnovu dostavljene dokumentacije Ministarstvo finansija utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava organizacione, tehničke i kadrovske uslove, odnosno da li ima odgovarajuće korporativno iskustvo, adekvatan nastavni kadar i program obuke. U pogledu ispunjenosti ovih uslova, Ministarstvo finansija može da zatraži mišljenje Stručnog odbora.

Odredbama člana 3. Pravilnika o stručnoj obuci propisana je dokumentacija kojom podnosilac zahteva dokazuje ispunjenost uslova za upis u imenik organizatora stručne obuke, i to je sledeća dokumentacija:

1) tehnički predlog, koji uključuje dokumentaciju kojom se dokazuju kapaciteti organizatora za sprovođenje stručne obuke, kao što su:

− tehnički pristup, metodologija, nacrt programa i kalendar sprovođenja stručne obuke,

− podaci i dokumentacija o kadrovskoj i organizacionoj osposobljenosti;

(kvalifikacijama, iskustvu i poslovnoj reputaciji uprave i nastavnog osoblja) i tehničkoj opremljenosti organizatora stručne obuke;

− organizaciona šema;

− opis ispunjenosti uslova za sprovođenje stručne obuke;

− korporativne sposobnosti, iskustvo i prethodne performanse organizatora stručne obuke;

− način na koji se sprovodi završna provera znanja polaznika stručne obuke (završna provera znanja polaznika stručne obuke sastoji se od pisanog testa na kojem se

proverava teorijsko znanje iz oblasti koje su obuhvaćene programom iz člana 2. Pravilnika o stručnoj obuci i prezentovanja i ocene najmanje dva izveštaja o proceni vrednosti nepokretnosti koje je polaznik stručne obuke samostalno uradio, koristeći različite metode procene);

− način na koji se vodi evidencija o polaznicima stručne obuke i sprovedenoj stručnoj obuci i proveri znanja,

− drugi relevantni podaci i dokumentacija kojima se dokazuje da organizator stručne obuke ispunjava uslove za sprovođenje stručne obuke;

2) opšta akta organizatora stručne obuke (osnivački akt, statut, pravila i procedure poslovanja i sl.);

3) podaci i dokumentacija iz registra privrednih društava, udruženja, odnosno drugog odgovarajućeg registra;

4) plan i program organizovanja i sprovođenja dopunskog ispita iz člana 9. stav 3. Zakona;

5) dokaz o plaćenoj taksi.

Taksa za upis u imenik organizatora stručne obuke propisana je Zakonom o republičkim administrativnim taksama, i to Odeljkom A, tarifnim brojem 61A i trenutno iznosi 43.470,00 dinara.

Rok za pružanje ove usluge iznosi 15 dana od dana prijema urednog zahteva.

Lice zainteresovano za sticanje statusa organizatora stručne obuke o toku postupka može dobiti potrebne informacije od Ministarstva finansija, Sektora za finansijski sistem, Grupe za osiguranje i nepokretnosti.

Ministarstvo finansija, nakon prijema zahteva za upis u imenik organizatora stručne obuke, proverava da li podnosilac zahteva ispunjava uslove za upis u imenik, i u zavisnosti od ispunjenosti uslova, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ministar finansija donosi rešenje kojim utvrđuje da je podnosilac zahteva ispunio uslove za upis u imenik, ili donosi rešenje kojim utvrđuje da uslovi nisu ispunjeni.

Rešenje ministra finansija kojim se utvrđuje da je podnosilac zahteva ispunio uslove za upis u imenik, ili rešenje kojim se utvrđuje da uslovi nisu ispunjeni je konačno, pa se prema tome protiv njega može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija. 

Slične teme

Imenici

Ispit

Obaveštenja