Читај ми

Упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања лиценцираних проценитеља

Правни основ за давање одобрења за упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања прописан је чланом 18. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17 − др. закон, у даљем тексту: Закон).

Лице које је заинтересовано за упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања, односно стицање статуса организатора континуираног професионалног усавршавања, доставља Министарству финансија захтев за упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања, заједно са доказима о испуњености услова за упис, а који су прописани Правилником о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних проценитеља („Службени гласник РС”, број 18/19, у даљем тексту: Правилник о континуираном усавршавању). Министарство финансија, након пријема захтева за упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања, утврђује да ли подносилац захтева испуњава прописане услове, и у зависности од испуњености услова, у року од 15 дана од дана пријема захтева, министар финансија доноси решење којим утврђује да је подносилац захтева испунио услове за упис у именик, или доноси решење којим утврђује да услови нису испуњени.

Лице које је заинтересовано за стицање статуса организатора континуираног професионалног усавршавања може да покрене овај поступак подношењем захтева за упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања, заједно са доказима о испуњености услова за упис. Предметни захтев подноси се на писарници Министарства финансија, која се налази у Београду, улица Кнеза Милоша број 20.

Одредбама члана 4. Правилника о континуираном усавршавању прописана је документација коју мора да достави лице заинтересовано за добијање статуса организатора континуираног професионалног усавршавања, те се на основу те документације и утврђује да ли подносилац захтева испуњава услове за упис у именик. Односно сами услови нису експлицитно прописани, већ на основу достављене документације Министарство финансија утврђује да ли подносилац захтева испуњава организационе, техничке и кадровске услове, односно да ли има одговарајуће корпоративно искуству, адекватан наставни кадар и програм обуке. У погледу испуњености ових услова, Министарство финансија може да затражи мишљење Стручног одбора.

Одредбама члана 4. Правилника о континуираном усавршавању прописана је документација којом подносилац захтева доказује испуњеност услова за упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања, и то је следећа документација:

1) технички предлог, који укључује документацију којом се доказују капацитети организатора континуираног професионалног усавршавања, као што су:

− технички приступ, методологија, нацрт програма и календара спровођења континуираног професионалног усавршавања;

− подаци и документација о кадровској и организационој оспособљености (квалификацијама, искуству и пословној репутацији управе и наставног особља) и техничкој опремљености организатора континуираног професионалног усавршавања;

− организациона шема;

− опис испуњености услова за спровођење континуираног професионалног усавршавања;

− корпоративне способности, искуство и претходне перформансе организатора континуираног професионалног усавршавања;

− начин на који се води евиденција о полазницима континуираног професионалног усавршавања и спроведеном континуираном професионалном усавршавању;

− други релевантни подаци и документација којима се доказује да организатор континуираног професионалног усавршавања испуњава услове за спровођење континуираног професионалног усавршавања;

2) општа акта организатора континуираног професионалног усавршавања (оснивачки акт, статут, правила и процедуре пословања и сл.);

3) теме и области из члана 15. став 3. Закона, за које организатор континуираног професионалног усавршавања организује континуирано професионално усавршавање;

4) подаци и документација из регистра привредних друштава, удружења, односно другог одговарајућег регистра;

5) доказ о плаћеној такси.

Такса за упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања, прописана је Законом о републичким административним таксама, и то Одељком А, тарифним бројем 61А и тренутно износи 43.470,00 динара.

Рок за пружање ове услуге износи 15 дана од дана пријема уредног захтева.

Лице заинтересовано за стицање статуса организатора континуираног професионалног усавршавања о току поступка може добити потребне информације од Министарства финансија, Сектора за финансијски систем, Групе за осигурање и непокретности.

Министарство финансија, након пријема захтева за упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања, проверава да ли подносилац захтева испуњава услове за упис у именик, и у зависности од испуњености услова, у року од 15 дана од дана пријема захтева, министар финансија доноси решење којим утврђује да је подносилац захтева испунио услове за упис у именик, или доноси решење којим утврђује да услови нису испуњени.

Решење министра финансија којим се утврђује да је подносилац захтева испунио услове за упис у именик, или решење којим се утврђује да услови нису испуњени је коначно, па се према томе против њега може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду.

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија. 

Сличне теме

Именици

Испит

Обавештења