Čitaj mi

Uprava za duvan

Slobodan Erdeljan – direktor 

Uprava za duvan obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, preradu, uvoz i izvoz duvana, obrađenog duvana odnosno prerađenog duvana;

2) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za promet (trgovina na veliko, trgovina na malo, uvoz i izvoz) duvanskih proizvoda;

3) vodi registre i evidencione liste;

4) vodi evidencije u vezi sa proizvodnjom, obradom, preradom i prometom duvana, obrađenog duvana odnosno prerađenog duvana kao i proizvodnjom i prometom duvanskim proizvodima;

5) sarađuje sa organima i organizacijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda;

6) prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda;

7) stara se o sprovođenju postupka javnog tendera za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se izdaje ta dozvola, utvrđuje ispunjenost uslova za obnavljanje i oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se ta dozvola obnavlja, odnosno oduzima;

8) stara se o objavljivanju rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom i izdaje dokaz o tome da je proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda prijavio Upravi maloprodajne cene duvanskih proizvoda;

9) učestvuje u pripremi nacrta izmena i dopuna ovog zakona i mišljenja o primeni ovog zakona;

10) učestvuje u pripremi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba ovog zakona iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija;

11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Posetite sajt Uprave za duvan 

Slične teme

Poreska uprava

Uprava carina

Uprava za trezor