Čitaj mi

Sektor za praćenje fiskalnih rizika

Sanja Putnik – v. d. pomoćnika ministra u Sektoru za praćenje fiskalnih rizika

Tel: : +381 11 765 2292

Sektor za praćenje fiskalnih rizika obavlja studijsko-analitičke poslove koji se odnose na: pripremu i izradu Izveštaja o fiskalnim rizicima, obavlja stručne poslove koji se odnose na: analizu fiskalnih rizika koji proizilaze iz poslovanja republičkih javnih preduzeća, privrednih društava koja obavljaju delatnost od opšteg interesa i ostalih državnih preduzeća, preko godišnjih programa poslovanja, programa razvoja, tromesečnih izveštaja o poslovanju, finansijskih izveštaja, izveštaja o izvršenoj reviziji; pripremu analiza koje se odnose na poslovanje javnih preduzeća i njihov uticaj na makroekonomsku stabilnost, privredni rast i javne finansije; učešće u izradi nacrta zakona i predloga drugih propisa koji se odnose na javna preduzeća; periodičnu pripremu izveštaja o poslovanju javnih preduzeća u skladu sa preuzetim obavezama prema međunarodnim finansijskim institucijama; saradnju u pripremi delova za fiskalnu strategiju za naredni srednjoročni period; periodično praćenje stanja i kretanja obaveza pokrivenih državnim garancijama, u saradnji sa Upravom za javni dug; praćenje i analizu glavnih rizika povezanih sa finansijskim sektorom u Srbiji, naročito rizika u vezi sa veličinom i budućim kretanjima potencijalnih (kontintentnih) obaveza finansijskog sektora (rizici vezani za poslovanje državnih banaka, stanje i kretanje problematičnih kredita i sl); analizu faktora rizika koji utiču na poreske i neporeske budzetske prihode (npr. uticaj sive ekonomije); analizu rizika povezanih sa budzetima lokalnih samouprava i javno-privatnim partnerstvima; dalji razvoj i unapređenje Programa za finansiranje rizika od elementarnih nepogoda, kao i pratećih aktivnosti iz akcionog plana u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima; analizu rizika u vezi sa posledicama elementarnih nepogoda i njihovim finansijskim efektima na republički budzet i budzete lokalnih samouprava; analizu rizika u vezi sa ostalim potencijalnim obavezama koje nisu prethodno pomenute (sudski sporovi i sl.); periodičnu pripremu izveštaja o postojećim i potencijalnim fiskalnim rizicima; pružanje neophodnih informacija za izradu strateških dokumenata Vlade (ERP, ESRP, PFM itd); saradnju i koordinaciju sa drugim ministarstvima, institucijama, organima državne uprave, javnim i drugim preduzećima gde se država javlja kao (su)vlasnik, kao i unutrašnjim jedinicama u okviru Ministarstva finansija.

U Sektoru za praćenje fiskalnih rizika obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica, i to:

1. Grupa za praćenje fiskalnih rizika povezanih sa poslovanjem javnog sektora

2. Grupa za praćenje ostalih fiskalnih rizika

3. Grupa za ocenu i praćenje kapitalnih projekata

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta