Čitaj mi

Sektor za budzetsku inspekciju

Ana Tešić – pomoćnik ministra


Tel: +381 11 3642 868


Sektor za budzetsku inspekciju obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijsku kontrolu primene zakona i pratećih propisa u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod korisnika javnih sredstava; preduzimanje zakonom propisanih mera u svim slučajevima kada se inspekcijskom kontrolom utvrdi postojanje nezakonitosti; iniciranje odgovarajućih izmena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata kojima je uređena oblast budzetske inspekcijske kontrole na osnovu identifikovane slabosti u njihovoj primeni; izradu programa koji su osnova za realizaciju funkcije budzetske inspekcijske kontrole, kao i praćenje realizacije istih; saradnju sa drugim kontrolnim organima, kao i organima za istragu i pravosuđe; vođenje svih neophodnih evidencija za funkcionisanje budzetske inspekcije; formiranje dosijea o izvršenim inspekcijskim kontrolama; analizu nezakonitosti, odnosno nepravilnosti na koje se ukazuje u prijavama, predstavkama, prigovorima i zahtevima na osnovu kojih se vrši procena rizika; izradu izveštaja o rezultatima inspekcijske kontrole sa nalazima i merama, učestvovanje u sprovođenju projekata u vezi pregovaračkih poglavlja u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, kao i druge poslove koji spadaju u delokrug i nadležnost Sektora. 

U Sektoru za budzetsku inspekciju obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica koje čine:

1. Odeljenje budzetske inspekcije
2. Grupa za normativne i studijsko-analitičke poslove

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta