Читај ми

Конкурси за извршилачка радна места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 31. маја 2023. године, рок за пријаве 1-8. јун 2023. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
РМ3
РМ4
РМ5
РМ6

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 29. марта 2023. године

Текст огласа
Образац пријаве
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Директива о спровођењу административних промена

Материјали за припрему кандидата:

Закон о буџету за 2022. годину
Закон о буџету за 2023. годину
Закон о буџетском систему
Закон о буџетској инспекцији
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 24. марта 2023. године

Текст огласа
РМ 1
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Материјали за припрему кандидата: 

Закон о буџетском систему - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/54/1/reg

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2014/19/1/reg

ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ - http://ec.europa.eu/europeaid/prag/  

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 8. марта 2023. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Материјали за припрему кандидата:

Закон о буџету за 2022. годину
Закон о буџету за 2023. годину
Закон о буџетском систему
Закон о буџетској инспекцији
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 6. марта 2023. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
РМ3
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата који испуњавају мерила прописана за избор

Материјали за припрему кандидата:

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5 

ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ 

Сличне теме

Конкурси за положаје