Конкурси за извршилачка радна места

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 27. јуна 2024. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
Списак кандидата који учествују у поступку

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 24. априла 2024. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
РМ3
Списак кандидата међу којима се спроводи поступак

Материјали за припрему кандидата:

Закон о порезу на додату вредност (РМ1)
Правилник о порезу на додату вредност (РМ1)
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) (РМ1)
Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године (РМ1)
Закон о министарствима (РМ3)
Закон о закључивању и извршавању међународних уговора (РМ3)
УН Агенда 2030 одрживог развоја (РМ3)

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 9. априла 2024. године

Текст огласа
РМ1
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Материјали за припрему кандидата:

Закон о буџету
Закон о буџетском систему
Закон о буџетској инспекцији
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 20. марта 2024. године

Текст огласа
РМ1
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Материјали за припрему кандидата:

Закон о буџетском систему
Закон о државној управи
Директива о систему финансијског управљања и контроле

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 14. фебруара 2024. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
РМ3
РМ4
РМ5
РМ6
РМ7
РМ8
Списак кандидата
Материјали за припрему кандидата
Листа кандидата

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 9. фебруара 2024. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
РМ3
РМ4
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата који су испунили мерила за избор
Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Материјали за припрему кандидата:

Закон о буџету (рм 1, 2, 3)
Закон о буџетском систему (рм 1, 2, 3)
Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање (рм 1)
Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије (рм 2)
Јединствена методолошка правила за израду прописа (рм 2)
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (рм 3 и 4)
Закон о буџетској инспекцији (рм 3 и 4)

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 6. децембра 2023. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
РМ3
РМ4
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата који су испунили мерила за избор
Листа кандидата који су испунили мерила за избор
Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Материјали за припрему кандидата:

Уредба о канцеларијском пословању
Упутство о канцеларијском пословању
Закон о министарствима
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији

Материјали за припрему кандидата:

Закон о буџету за 2023. годину (РМ 1, РМ 2, РМ 3)
Закон о буџетском систему (РМ 1, РМ 2, РМ 3)
Закон о буџетској инспекцији (РМ 1, РМ 2, РМ 3)
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РМ 1, РМ 2, РМ 3)
Методологија рада буџетске инспекције (РМ 2)
Закон о електронском фактурисању (РМ 4)

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 30. новембра 2023. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 8. новембра 2023. године

Текст огласа
РМ1
Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријава, објављен дана 8. новембра 2023. године

Текст огласа
РМ 1
РМ 2
РМ 3
Листа кандидата
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата

Материјали за припрему кандидата:

РМ1 Закон о буџету
РМ1 Закон о буџетском систему
РМ1 Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање
РМ2 и РМ3 Закон о порезу на доходак грађана
РМ2 и РМ3 Закон о порезу на додатну вредност
РМ2 и РМ3 Закон о управном поступку

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 27. септембра 2023. године

Текст огласа
РМ1
Закон о електронском фактурисању
Списак кандидата
Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 12. септембра 2023. године

Текст огласа
РМ1
Списак кандидата
Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 31. маја 2023. године, рок за пријаве 1-8. јун 2023. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
РМ3
РМ4
РМ5
РМ6
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата

Материјали за припрему кандидата:

Упутство о канцеларијском пословању (РМ 1 и РМ 3)
Уредба о канцеларијском пословању (РМ 1 и РМ 3)
Закон о министарствима (РМ 1 и РМ 3)
Директива о начину поступања запослених са поштом и осталим актима (РМ 1 и РМ 3)
Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2023. годину (РМ 2)
Закон о буџетском систему (РМ 4, РМ 5 и РМ 6)
Закон о буџету РС 2022 (РМ 4, РМ 5 и РМ 6)
Закон о буџету РС 2023 (РМ 4, РМ 5 и РМ 6)
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РМ 4, РМ 5 и РМ 6)
Закон о буџетској инспекцији (РМ 4, РМ 5 и РМ 6)

Сличне теме

Конкурси за положаје