Читај ми

Конкурси за извршилачка радна места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 8. новембра 2023. године

Текст огласа
РМ1

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 30. новембра 2023. године

Текст огласа
РМ1
РМ2

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријава, објављен дана 8. новембра 2023. године

Текст огласа
РМ 1
РМ 2
РМ 3

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 27. септембра 2023. године

Текст огласа
РМ1
Закон о електронском фактурисању
Списак кандидата

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 12. септембра 2023. године

Текст огласа
РМ1
Списак кандидата

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 31. маја 2023. године, рок за пријаве 1-8. јун 2023. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
РМ3
РМ4
РМ5
РМ6
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата

Материјали за припрему кандидата:

Упутство о канцеларијском пословању (РМ 1 и РМ 3)
Уредба о канцеларијском пословању (РМ 1 и РМ 3)
Закон о министарствима (РМ 1 и РМ 3)
Директива о начину поступања запослених са поштом и осталим актима (РМ 1 и РМ 3)
Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2023. годину (РМ 2)
Закон о буџетском систему (РМ 4, РМ 5 и РМ 6)
Закон о буџету РС 2022 (РМ 4, РМ 5 и РМ 6)
Закон о буџету РС 2023 (РМ 4, РМ 5 и РМ 6)
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РМ 4, РМ 5 и РМ 6)
Закон о буџетској инспекцији (РМ 4, РМ 5 и РМ 6)

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 29. марта 2023. године

Текст огласа
Образац пријаве
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Директива о спровођењу административних промена

Материјали за припрему кандидата:

Закон о буџету за 2022. годину
Закон о буџету за 2023. годину
Закон о буџетском систему
Закон о буџетској инспекцији
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 24. марта 2023. године

Текст огласа
РМ 1
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата који испуњавају мерила прописана за избор (са постигнутим резултатима)

Материјали за припрему кандидата: 

Закон о буџетском систему - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/54/1/reg

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2014/19/1/reg

ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ - http://ec.europa.eu/europeaid/prag/  

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 8. марта 2023. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата који испуњавају мерила прописана за избор (са постигнутим резултатима)

Материјали за припрему кандидата:

Закон о буџету за 2022. годину
Закон о буџету за 2023. годину
Закон о буџетском систему
Закон о буџетској инспекцији
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 6. марта 2023. године

Текст огласа
РМ1
РМ2
РМ3
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата који испуњавају мерила прописана за избор

Материјали за припрему кандидата:

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5 

ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ 

Сличне теме

Конкурси за положаје