Čitaj mi

Konkursi za izvršilačka radna mesta

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 29. септембра 2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
Образац пријаве РМ1
Образац пријаве РМ2
Образац пријаве РМ3
Образац пријаве РМ4
Образац пријаве РМ5
Образац пријаве РМ6
Образац пријаве РМ7
Образац пријаве РМ8
Образац пријаве РМ9

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 4. октобра 2021. године. Рок за пријаве је од 5. до 12. октобра 2021. године.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
Образац пријаве

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Сектору – Централна јединица за хармонизацију

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Сектору – Централна јединица за хармонизацију
Образац пријаве - радно место 1
Образац пријаве - радно место 2
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на интерном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Централна јединица за хармонизацију (конкурс оглашен 9.6.2021. године)
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошки м упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
Листa за избор кандидата по окончаном интерном конкурсу у Сектору – Централна јединица за хармонизацију

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија. Рок за пријаве је од 27. маја до 3. јуна 2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Образац пријаве - Радно место - руководилац Групе, у звању виши саветник у Групи за анализу података и управљање ризицима, Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС)
Образац пријаве - Радно место за подршку раду АФКОС мреже, у звању млађи саветник, Група за подршку, Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС)
Образац пријаве - Радно место за оперативне послове финансијске контроле, у звању саветник у Одсеку за финансијску контролу, Одељење за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније - Сектор за управљање средствима Европске уније
Образац пријаве - Радно место за координацију послова сарадње са медијима, у звању виши саветник, Одсек за односе Министарства са јавношћу
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија (конкурс оглашен 26.5.2021. године)
РМ 3 - Закон о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
РМ 3 - Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
РМ 4 - Закон о јавном информисању и медијима
РМ 4 - Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија. Рок за пријаве је од 1. до 8. априла 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Образац пријаве - Радно место начелник Одељења, Одељење за финансијске послове, Секретаријат Министарства
Образац пријаве - Радно место руководилац Групе, Група за оцену и праћење капиталних пројеката - Сектор за праћење фискалних ризика
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija u javnom konkursu objavljenom 31.3.2021. godine: 

Za radno mesto 1:

Zakon o informacionoj bezbednosti - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_informacionoj_bezbednosti.html 

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2010/40/1 

    

Za radno mesto 2:

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente II Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za period 2014-2020 godine - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2014/19/1/reg 

  

Za radno mesto 3:

Zakon o državnoj upravi - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnoj_upravi.html 

Zakon o ministarstvima - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ministarstvima.html 

Poslovnik Vlade - https://www.paragraf.rs/propisi/poslovnik-vlade-republike-srbije.html 

Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa - https://www.paragraf.rs/propisi/jedinstvena-metodoloska-pravila-za-izradu-propisa.html 

   

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Образац пријаве - Радно место за оперативне послове администрације система електронских фактура у Групи за управљање системом електронских фактура - Сектор за дигитализацију у области финансија – 1 извршилац
Образац пријаве - Радно место за спровођењe пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи, у Одсеку за спровођење пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи - Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције – 1 извршилац
Образац пријаве - Радно место за правне и стручно-аналитичке послове у Одељењу за правне послове – Секретаријат Министарства - 1 извршилац
Листa за избор кандидата по окончаном јавном конкурсу

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија. Рок за пријаве почиње 18. фебруара и траје до 25. фебруара 2021. године.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија
Образац пријаве
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листa за избор кандидата по окончаном јавном конкурсу
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија
Образац пријаве
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija u javnom konkursu objavljenom 17.2.2021. godine:

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2014/19/1/reg 

Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija u javnom konkursu objavljenom 17.2.2021. godine:

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2014/19/1/reg 

Slične teme

Konkursi za položaje