12.06.2013. Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 36/2013 – Услуге одржавања и сервисирања возила са уградњом резервних делова по партијама, Министарства финансија и привреде

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Софтвер за праћење прописа за потребе Министарства финансија

Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ

Јавна набавка добара- Тонери за ласерске штампаче за потребе Министарства финансија