Порез на додату вредност

Остваривање права на рефакцију ПДВ страном држављанину у страној валути
Основица за обрачун ПДВ за промет добара и услуга који се врши уз накнаду, као и елементи које треба да садржи рачун који обвезник ПДВ издаје другом обвезнику ПДВ за тај промет
Обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у случају када обвезник ПДВ – носилац одобрења за поступак царинског складиштења робе (добара) пренесе то одобрење другом лицу
Исправка износа дугованог ПДВ код раскида уговора о продаји добра са оброчним отплатама цене којим је утврђено да се право располагања преноси најкасније отплатом последње рате, на основу којег је обвезник ПДВ предао добро купцу, а за које је од купца наплатио део накнаде
Порески третман промета економски дељиве целине у оквиру новоизграђеног грађевинског објекта у случају када обвезник ПДВ – стицалац незавршеног објекта заврши изградњу предметног објекта (као инвеститор) и након тога одлучи да изврши промет економски дељиве целине у оквиру тог објекта (пословни простор)
Обрачунавање и плаћања ПДВ надокнаде пољопривредницима који изврше промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга обвезницима
Порески третман промета услуга посредовања код пружања услуга заштите ауторских права и права интелектуалне својине
Право обвезника ПДВ – предузетника да ПДВ обрачунат од стране претходних учесника у промету за промет добара и услуга које предузетник набавља у циљу реновирања објекта за обављање делатности, одбије као претходни порез, при чему је власник предузетничке радње истовремено и власник предметног објекта
Пореска стопа код опорезивања промета публикација страног издавача у електронском облику на ЦД, које имају међународни књижни број ИССН (International Standard Serial Number), али немају одштампан ЦИП запис (Cataloguing In Publications)
Порески третман увоза комби возила за превоз особа са инвалидитетом, а које Удружење параплегичара и квадриплегичара набавља из средстава донације
Порески третман промета добара и услуга који се врши на основу уговора о заједничкој изградњи, закљученог између привредног друштва које финансира изградњу заједничког објекта и два физичка лица на која гласи одобрење за изградњу
Порески третман преноса дела имовине, као улога у новоосновано привредно друштво, од стране обвезника ПДВ, а који чине непокретности (зграда хотела и пословни простор), као и идејна решења и пројекти
Пореска обавеза по основу промета добара и услуга у случају када обвезник ПДВ – извођач радова у току изградње грађевинског објекта испоставља привремене ситуације привредном друштву које финансира изградњу тог објекта, као и право тог привредног друштва да од ПДВ који дугује одбије ПДВ обрачунат и исказан у привременим ситуацијама у случају када се то привредно друштво у току изградње предметног објекта евидентирало за обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ
Порески третман преноса целокупне имовине предузетничке радње у привредно друштво, као и остваривање права на повраћај ПДВ, у случају када је извршена промена правне форме предузетника у правну форму привредног друштва
Право обвезника ПДВ – даваоца лизинга да измени основицу за обрачун ПДВ и исправи износ обрачунатог ПДВ у случају смањења накнаде за предају предмета лизинга због раскида уговора о лизингу којим је предвиђен откуп предмета лизинга
Порески третман промета услуга које привредно друштво А пружа у оквиру послова факторинга
Измена основице за обрачун ПДВ ако обвезник ПДВ – пружалац услуга одобрава примаоцу попуст због плаћања накнаде за промет предметних услуга до рока доспећа
Докази који су потребни за остваривање пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза на промет услуга превоза које су повезане са увозом добара
Остваривање права на повраћај ПДВ у случају када је извршена статусна промена спајања уз припајање
Утврђивање основице за обрачун ПДВ код промета услуге давања у закуп пословног простора у случају када закуподавац закупцу врши тзв. префактурисање споредних трошкова закупа (нпр. трошкови електричне енергије, телефона, комуналних услуга и др.)
Евидентирање за обавезу плаћања ПДВ страног физичког лица које врши промет добара и услуга у Републици Србији
Да ли постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у случају када обвезник ПДВ узима добра која су део његове пословне имовине за потребе обављања делатности?
Порески третман промета услуге давања на коришћење пословног простора без накнаде који врши обвезник ПДВ
Порески третман преноса права располагања на грађевинском објекту, као улог у привредно друштво у поступку докапитализације привредног друштва, који врши обвезник ПДВ
Права и обавезе огранка страног лица основаног на територији Републике Србије из аспекта прописа којима се уређује опорезивање потрошње порезом на додату вредност
Порески третман услуга смештаја старих лица које пружају установе социјалне заштите – домови за стара лица чији су оснивачи физичка лица
Порески третман предаје предмета лизинга од стране даваоца лизинга примаоцу лизинга на основу уговора о лизингу којим је предвиђен откуп предмета лизинга, као и давање предмета лизинга на коришћење трећем лицу на основу предуговора о купопродаји од стране примаоца лизинга

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем