Читај ми

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Неопорезиви износ дохотка за 2023. годину је 4.269.564 динара и једнак je висини троструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Републици Србији у 2023. години, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

У случајевима у којима Пореска управа није припремила унапред попуњену пореску пријаву (нпр. ако је за остварени приход поднета појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима на Обрасцу ППП ПД, у којој је као идентификатор физичког лица, обвезника годишњег пореза на доходак грађана, унет број пасоша, или ако до дана постављања пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана на портал Пореске управе није поднета одговарајућа пореска пријава о оствареним приходима физичког лица, те порески орган не располаже потребним подацима у датом моменту и др.) и поставила је на портал Пореске управе, с обзиром да су физичка лица обвезници годишњег пореза на доходак грађана, она су у обавези да сама попуне и поднесу пореску пријаву за 2023. годину у електронском облику преко портала Пореске управе, најкасније до 15. маја 2024. године.

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину