Porez na dodatu vrednost

Ostvarivanje prava na refakciju PDV stranom državljaninu u stranoj valuti
Osnovica za obračun PDV za promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu, kao i elementi koje treba da sadrži račun koji obveznik PDV izdaje drugom obvezniku PDV za taj promet
Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u slučaju kada obveznik PDV – nosilac odobrenja za postupak carinskog skladištenja robe (dobara) prenese to odobrenje drugom licu
Ispravka iznosa dugovanog PDV kod raskida ugovora o prodaji dobra sa obročnim otplatama cene kojim je utvrđeno da se pravo raspolaganja prenosi najkasnije otplatom poslednje rate, na osnovu kojeg je obveznik PDV predao dobro kupcu, a za koje je od kupca naplatio deo naknade
Poreski tretman prometa ekonomski deljive celine u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta u slučaju kada obveznik PDV – sticalac nezavršenog objekta završi izgradnju predmetnog objekta (kao investitor) i nakon toga odluči da izvrši promet ekonomski deljive celine u okviru tog objekta (poslovni prostor)
Obračunavanje i plaćanja PDV nadoknade poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima
Poreski tretman prometa usluga posredovanja kod pružanja usluga zaštite autorskih prava i prava intelektualne svojine
Pravo obveznika PDV – preduzetnika da PDV obračunat od strane prethodnih učesnika u prometu za promet dobara i usluga koje preduzetnik nabavlja u cilju renoviranja objekta za obavljanje delatnosti, odbije kao prethodni porez, pri čemu je vlasnik preduzetničke radnje istovremeno i vlasnik predmetnog objekta
Poreska stopa kod oporezivanja prometa publikacija stranog izdavača u elektronskom obliku na CD, koje imaju međunarodni knjižni broj ISSN (International Standard Serial Number), ali nemaju odštampan CIP zapis (Cataloguing In Publications)
Poreski tretman uvoza kombi vozila za prevoz osoba sa invaliditetom, a koje Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara nabavlja iz sredstava donacije
Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se vrši na osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji, zaključenog između privrednog društva koje finansira izgradnju zajedničkog objekta i dva fizička lica na koja glasi odobrenje za izgradnju
Poreski tretman prenosa dela imovine, kao uloga u novoosnovano privredno društvo, od strane obveznika PDV, a koji čine nepokretnosti (zgrada hotela i poslovni prostor), kao i idejna rešenja i projekti
Poreska obaveza po osnovu prometa dobara i usluga u slučaju kada obveznik PDV – izvođač radova u toku izgradnje građevinskog objekta ispostavlja privremene situacije privrednom društvu koje finansira izgradnju tog objekta, kao i pravo tog privrednog društva da od PDV koji duguje odbije PDV obračunat i iskazan u privremenim situacijama u slučaju kada se to privredno društvo u toku izgradnje predmetnog objekta evidentiralo za obavezu obračunavanja i plaćanja PDV
Poreski tretman prenosa celokupne imovine preduzetničke radnje u privredno društvo, kao i ostvarivanje prava na povraćaj PDV, u slučaju kada je izvršena promena pravne forme preduzetnika u pravnu formu privrednog društva
Pravo obveznika PDV – davaoca lizinga da izmeni osnovicu za obračun PDV i ispravi iznos obračunatog PDV u slučaju smanjenja naknade za predaju predmeta lizinga zbog raskida ugovora o lizingu kojim je predviđen otkup predmeta lizinga
Poreski tretman prometa usluga koje privredno društvo A pruža u okviru poslova faktoringa
Izmena osnovice za obračun PDV ako obveznik PDV – pružalac usluga odobrava primaocu popust zbog plaćanja naknade za promet predmetnih usluga do roka dospeća
Dokazi koji su potrebni za ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza na promet usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara
Ostvarivanje prava na povraćaj PDV u slučaju kada je izvršena statusna promena spajanja uz pripajanje
Utvrđivanje osnovice za obračun PDV kod prometa usluge davanja u zakup poslovnog prostora u slučaju kada zakupodavac zakupcu vrši tzv. prefakturisanje sporednih troškova zakupa (npr. troškovi električne energije, telefona, komunalnih usluga i dr.)
Evidentiranje za obavezu plaćanja PDV stranog fizičkog lica koje vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji
Da li postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u slučaju kada obveznik PDV uzima dobra koja su deo njegove poslovne imovine za potrebe obavljanja delatnosti?
Poreski tretman prometa usluge davanja na korišćenje poslovnog prostora bez naknade koji vrši obveznik PDV
Poreski tretman prenosa prava raspolaganja na građevinskom objektu, kao ulog u privredno društvo u postupku dokapitalizacije privrednog društva, koji vrši obveznik PDV
Prava i obaveze ogranka stranog lica osnovanog na teritoriji Republike Srbije iz aspekta propisa kojima se uređuje oporezivanje potrošnje porezom na dodatu vrednost
Poreski tretman usluga smeštaja starih lica koje pružaju ustanove socijalne zaštite – domovi za stara lica čiji su osnivači fizička lica
Poreski tretman predaje predmeta lizinga od strane davaoca lizinga primaocu lizinga na osnovu ugovora o lizingu kojim je predviđen otkup predmeta lizinga, kao i davanje predmeta lizinga na korišćenje trećem licu na osnovu predugovora o kupoprodaji od strane primaoca lizinga

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem