Čitaj mi

Sektor za carinski sistem i politiku

Snežana Karanović – pomoćnik ministra

Tel: +381 11 765 2261

Sektor za carinski sistem i politiku obavlja normativne i studijsko - analitičke poslove koji se odnose na carinski sistem; carinsku tarifu; mere vancarinske zaštite; osnivanje i rad slobodnih zona; analizu, praćenje i usaglašavanje carinskog sistema i politike sa standardima međunarodnih organizacija i pravnim tekovinama EU; praćenje međunarodnih sporazuma i konvencija iz ovih oblasti; saradnju sa nadležnim međunarodnim institucijama i organizacijama; studijsko - analitički poslovi u okviru pregovaračke grupe za pripremu i pregovore za pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija i praćenje sprovođenja obaveza Sektora u procesu EU integracija; nadzor nad radom carinskih organa (zakonitost i svrsishodnost rada); učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru kao i druge poslove u ovoj oblasti.

U Sektoru za carinski sistem i politiku obavljaju se poslovi u okviru sledećih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za carinski sistem
2. Odeljenje za carinsku politikua

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta