Porezi

Испуњеност услова за стицање својства обвезника ПДВ
Порески третман предаје добара на употребу и коришћење на основу уговора о финансијском лизингу којим није предвиђен откуп предмета лизинга
Порески третман пружања услуге оплемењивања добара иностраном наручиоцу
Порески третман поштанских услуга
Право на повраћај ПДВ у случају брисања из евиденције обвезника ПДВ
Порез на употребу мобилног телефона (26.5.2009.)
Порез на употребу мобилног телефона (19.5.2009.)
Порески третман вршења промета услуга посредовања у оквиру обављања делатности од стране физичког лица
а) Порески третман промета услуга складиштења природног гаса б) Да ли ЈП „Србијагас“ има право на пореске олакшице и ослобођење од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање према одредбама чл. 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана и чл. 45–45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање? ц) Да ли ЈП „Србијагас“ има право на пореске подстицаје по основу улагања у основна средства и запошљавање нових радника на неодређено време на основу Закона о порезу на добит предузећа?
Порески третман преноса целокупне имовине, коју, између осталог, чине и теретни и путнички аутомобили, у поступку статусне промене спајања уз припајање
Порески третман преноса целокупне имовине пословне јединице привредног друштва са седиштем у Београду, која се налази у Републици Црној Гори, привредном друштву из Подгорице

Slične teme

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu

Objašnjenje u vezi sa računovodstvenim priznavanjem, vrednovanjem i načinom knjiženja digitalne imovine u poslovnim knjigama obveznika