Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 6, jun 2022. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ:

JAVNI PRIHODI
POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

CARINE

FISKALIZACIJA


FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo


PODSETNIK

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2023. godine