Захтев за обезбеђивање средстава текуће буџетске резерве

Захтев за ТБР
Захтев за билансни простор
Инструкција о садржини захтева за обезбеђивање средстава текуће буџетске резерве

Сличне теме

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину

Захтев за промену апропријације

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2022 – 2024. године