План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину
Упутство за увођење родно одговорног буџетирања

Сличне теме

Захтев за промену апропријације

Захтев за обезбеђивање средстава текуће буџетске резерве

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2022 – 2024. године