Образац ПФЕ

Образац ПФЕ
Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 119/2023)
Упутство за попуњавање Обрасца ПФЕ - Образац стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта

Сличне теме

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2025-2027. године

Методологија за означавање зелених пројеката

Методологија за означавање зелених пројеката