Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2020. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2020. годину

Сличне теме

Царински и фискални аспект извоза наоружања и војне опреме у своје име, а за туђ рачун (Мишљење Министарства финансија, бр. 483-00-00883/2020-17 од 15.03.2021. год.)

Објашњење у вези са рачуноводственим признавањем, вредновањем и начином књижења дигиталне имовине у пословним књигама обвезника

Порези