Јавне набавке

Mишљeњe o примeни Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa нa лeкoвe кojи сe издajу нa рeцeпт
Мишљење о примени Закона о јавним набавкама на оглашавање јавног конкурса ради попуњавања радног места
Мишљење о примени Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006)
Мишљење о примени члана 33 до 37 Закона о јавним набавкама
Примена Закона о јавним набавкама на набавку услуга туристичких агенција, које се односе на извођење екскурзија ученика основних и средњих школа
Мишљење о примени члана 7 Закона о јавним набавкама
а) Да ли је потврда купца који није субјект Закона о јавним набавкама валидна као доказ квалификованости за учешће у поступку јавне набавке и као доказ испуњења критеријума економски најповољније понуде „референтна листа“ понуђача по Закону о јавним набавкама
Доказивање испуњености услова утврђених конкурсном документацијом у случају јавне набавке мале вредности

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем