Доприноси за обавезно социјално осигурање

Обавеза плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање на приходе по основу уговора о делу, које оствари физичко лице које је корисник старосне пензије, као и у случају кад приход по том основу оствари лице које није корисник старосне пензије
Да ли је физичко лице које је у радном односу код послодавца и истовремено сувласник и директор привредног друштва са ограниченом одговорношћу са којим није засновао радни однос већ има закључен менаxерски уговор и као директор не остварује накнаду за свој рад, у обавези да плаћа доприносе за обавезно социјално осигурање по том основу?

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем

Објашњење у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године, за пореске обвезнике који порез плаћају самоопорезивањем