Економске мере за помоћ привреди и грађанима

Читај ми

Економске мере за помоћ привреди и грађанима

Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 3/2022 и 20/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 76/2021)
Правилник о начину пријаве држављана Републике Србије од 16 до 29 година за добијање новчане помоћи, начину исплате новчане помоћи и подношењa рекламација („Службени гласник РС“, бр. 4/2022)
Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 111/2021)
Правилник о начину размене података, начину пријаве за добијање додатне новчане помоћи и начину исплате додатне новчане помоћи („Службени гласник РС“, бр. 53/2021)
Уредба о утврђивању Програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 51/2021)
Уредбa о подстицајним мерама за имунизацију и спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 46/2021 и 54/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину пријаве за добијање новчане помоћи, начину исплате новчане помоћи и подношењa рекламација („Службени гласник РС“, бр. 42/2021 и 107/2021) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредбa о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 23/2021 и 38/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 11/2021, 23/2021 и 38/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 40/2021 и 129/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 153/2020 и 40/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 40/2021 и 96/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)
Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 54/2020 и 57/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 (“Службени гласник РС“, бр. 54/2020 и 60/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закључак Владе 05 број 401-6052/2020 („Службени гласник РС“, бр. 104/2020)
Закључак Владе 05 број 401-6243/2020 („Службени гласник РС“, бр. 106/2020)
Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 54/2020)
Уредба о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 57/2020)
Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 57/2020)
Правилник о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава („Службени гласник РС“, бр. 56/2020)
Уредба о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)
Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)
Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)
Закон о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 62/2020)
Правилник о начину пријаве и начину уплате једнократне новчане помоћи („Службени гласник РС“, бр. 73/2020, 76/2020 и 78/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 146/2020)

Одлука о висини референтне каматне стопе Народне банке Србије, од 11. марта 2020. год.

Одлука о привременим мерама за очување стабилности финансијског система („Службени гласник РС“, бр. 33/2020)

Одлука о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система („Службени гласник РС“, бр. 33/2020)

Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 38/2020)