Економске мере за помоћ привреди и грађанима

Читај ми

Економске мере за помоћ привреди и грађанима

Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 76/2021)
Закон о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 62/2020)
Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 111/2021)
Закључак Владе 05 број 401-6052/2020 („Службени гласник РС“, бр. 104/2020)
Закључак Владе 05 број 401-6243/2020 („Службени гласник РС“, бр. 106/2020)
Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 54/2020)
Правилник о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава („Службени гласник РС“, бр. 56/2020)
Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)
Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)
Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 146/2020)

Одлука о висини референтне каматне стопе Народне банке Србије, од 11. марта 2020. год.

Одлука о привременим мерама за очување стабилности финансијског система („Службени гласник РС“, бр. 33/2020)

Одлука о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система („Службени гласник РС“, бр. 33/2020)

Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 38/2020)