Čitaj mi

Polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj

Pravni osnov za pružanje ove usluge je član 10. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17 − dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon) kojim je propisano da Stručni odbor sprovodi ispit za sticanje zvanja licencirani procenitelj (u daljem tekstu: ispit) i u roku od sedam dana od sprovođenja ispita dostavlja pisano obaveštenje Ministarstvu finansija o rezultatima, u skladu sa Zakonom. Takođe, istim članom, u stavu 3. je propisano da ministar finansija, na predlog Stručnog odbora, donosi akt kojim bliže uređuje sadržaj programa i način polaganja i ocenjivanja ispita. Na osnovu navedenog člana Zakona, ministar finansija je doneo Pravilnik o ispitu za sticanje zvanja licencirani procenitelj („Službeni glasnik RS”, br. 63/18, daljem tekstu: Pravilnik o ispitu), kojim je, pored ostalog, propisano da kandidat za polaganje ispita podnosi prijavu Stručnom odboru, preko Ministarstva finansija, najkasnije 30 dana pre dana održavanja ispita.

Lice zainteresovano za polaganje ispita podnosi Stručnom odboru prijavu za polaganje ispita, posredstvom Ministarstva finansija. Pravilnikom o ispitu propisana je sadržina ove prijave, kao i ostali dokazi koje kandidat mora da dostavi, da bi mogao da izađe na ispit. Nakon podnete prijave, Ministarstvo finansija proverava da li je navedena prijava potpuna, odnosno da li ima propisanu sadržinu, te da li su uz prijavu podneti i ostali dokazi koji su predviđeni Pravilnikom o ispitu. Takođe, Ministarstvo finansija utvrđuje da li je prijava za polaganje ispita blagovremena, odnosno da li je podneta najkasnije 30 dana pre dana održavanja ispita. Ukoliko je prijava nepotpuna, ministar finansija rešenjem odbija prijavu, a ukoliko je neblagovremena, ista se rešenjem ministra odbacuje. Takođe, u toku samog postupka, Ministarstvo obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi sa polaganjem ispita i obezbeđuje da sve informacije koje se odnose na ispit budu blagovremeno dostupne kandidatima. Za one prijave za koje utvrdi da su potpune i blagovremene, Ministarstvo finansija sačinjava spisak kandidata za polaganje ispita, po datumima polaganja, najkasnije 5 dana pre dana održavanja ispita. Nakon okončanja ispita, Stručni odbor u roku od 7 dana dostavlja Ministarstvu finansija pisano obaveštenje o rezultatima sprovedenog ispita, a Ministarstvo finansija u roku od 3 dana od dostavljanja navedenog obaveštenja objavljuje na svojoj internet stranici spisak kandidata koji su položili ispit.

Lice zainteresovano za polaganje ispita može da pokrene ovaj postupak podnošenjem prijave za polaganje ispita (obrazac prijave se nalazi na sajtu Ministarstva finansija na linku ovde ), na pisarnici Ministarstva finansija, koja se nalazi u Beogradu, ulica Kneza Miloša broj 20.

Da bi lice zainteresovano za polaganje ispita steklo uslove za polaganje mora da ispuni sledeće uslove, propisane članom 2. Pravilnika o ispitu: Prijava za polaganje ispita mora biti potpuna, odnosno mora da sadrži ime i prezime kandidata; JMBG kandidata; adresu, kontakt telefon i kontakt e-mail kandidata; podatke o uspešno pohađanoj stručnoj obuci kandidata; vrsta i stepen stručne spreme kandidata; ispitni rok za koji se kandidat prijavljuje. Pored dostavljene potpune prijave, lice zainteresovano za polaganje ispita mora pre polaganja ispita da uspešno prođe stručnu obuku pred organizatorom stručne obuke, kao i da uplati taksu za polaganje ispita. Uz podnetu prijavu za polaganje ispita, kandidat podnosi i četiri izveštaja o proceni vrednosti nepokretnosti, gde je osnov vrednosti tržišna vrednost, a koji će biti predmet ocenjivanja na ispitu.

Uz potpunu prijavu za polaganje ispita, zainteresovano lice podnosi sledeće dokaze, odnosno dokumentaciju:

1) potvrdu o stručnoj obuci koja sadrži potvrdu da je kandidat pohađao obuku i da je uspešno prošao završnu proveru znanja nakon sprovedene obuke;

2) četiri izveštaja o proceni vrednosti nepokretnosti, gde je osnov vrednosti tržišna vrednost, koje je kandidat samostalno izradio, i to:

– izveštaj o proceni vrednosti stambene nepokretnosti (stana ili kuće) izrađen primenom pristupa direktnog upoređivanja prodajnih cena,

– izveštaj o proceni vrednosti poslovne nepokretnosti izrađen primenom prinosnog pristupa, metodom direktne kapitalizacije,

– izveštaj o proceni vrednosti poslovne nepokretnosti izrađen primenom prinosnog pristupa, metodom diskontovanja novčanih tokova,

– izveštaj o proceni vrednosti parcele za izgradnju izrađen primenom metoda utvrđivanja rezidualne vrednosti;

3) dokaz o uplati takse za polaganje ispita.

Taksa za polaganje ispita propisana je Zakonom o republičkim administrativnim taksama, i to Odeljkom A, tarifnim brojem 61A i trenutno iznosi 19.870,00 dinara.

Rok za pružanje ove usluge nije eksplicitno propisan Zakonom ili Pravilnikom o ispitu, s tim da je kandidat za polaganje ispita dužan da podnese prijavu za polaganje ispita, najkasnije 30 dana pre dana održavanja ispita, a Ministarstvo finansija je dužno da formira spisak kandidata za polaganje ispita, po datumima polaganja, najkasnije 5 dana pre dana održavanja ispita.

Lice zainteresovano za polaganje ispita o toku postupka može dobiti potrebne informacije od Ministarstva finansija, Sektora za finansijski sistem, Grupe za osiguranje i nepokretnosti.

Nakon podnošenja prijave za polaganje ispita, Ministarstvo finansija proverava da li je prijava blagovremena, odnosno da li je podneta najkasnije 30 dana pre dana održavanja ispita. Takođe, Ministarstvo dalje utvrđuje da li je ista potpuna, odnosno da li sadrži sve tražene podatke, dokaze i dokumentaciju propisanu članom 2. Pravilnika o ispitu. Ukoliko je prijava nepotpuna, ministar finansija rešenjem odbija prijavu, a ukoliko je neblagovremena, ista se rešenjem ministra odbacuje. Od prijava koje nisu odbačene niti odbijene, a nakon razmatranja prijava od strane Stručnog odbora, Ministarstvo finansija sačinjava spisak kandidata za polaganje ispita, po datumima polaganja, i najkasnije 5 dana pre dana održavanja ispita, isti objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija. Takođe, u toku samog postupka, Ministarstvo obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi sa polaganjem ispita i obezbeđuje da sve informacije koje se odnose na ispit budu blagovremeno dostupne kandidatima, dok samo ocenjivanje kandidata, odnosno utvrđivanje njihovog znanja sprovodi Stručni odbor. Nakon okončanja ispita, Stručni odbor u roku od 7 dana dostavlja Ministarstvu finansija pisano obaveštenje o rezultatima sprovedenog ispita, a Ministarstvo finansija u roku od 3 dana od dostavljanja navedenog obaveštenja objavljuje na svojoj internet stranici spisak kandidata koji su položili ispit.

Rešenje ministra finansija kojim se prijava za polaganje ispita odbija, ili se ista odbacuje je konačno, pa se prema tome protiv njega može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija. 

Slične teme

Imenici

Ispit

Obaveštenja