Čitaj mi

Obnova licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti

Pravni osnov za izdavanje licence predstavlja član 11. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17 − dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon).

Zainteresovano lice podnosi Ministarstvu finansija zahtev za obnavljanje licence, zajedno sa dokazima o ispunjenosti uslova iz člana 11. Zakona. Nakon toga, Ministarstvo proverava da li podnosilac zahteva ispunjava propisane zakonske uslove za obnovu licence, te u zavisnosti od ispunjenosti uslova, u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje licence, Ministar finansija donosi rešenje kojim se obnavlja licenca ili se zahtev za obnavljanje licence odbija.

Zainteresovano lice pokreće postupak za obnavljanje licence podnošenjem zahteva za obnavljanje licence Ministarstvu finansija (obrazac zahteva se nalazi na sajtu Ministarstva finansija na linku https://www.mfin.gov.rs/usluge/obrasci/ ). Predmetni zahtev podnosi se na pisarnici Ministarstva finansija, koja se nalazi u Beogradu, ulica Kneza Miloša broj 20.

Rok važenja licenci je propisan članom 11. stav 5. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17- dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), gde je navedeno da se licenca izdaje na period od tri godine i obnavlja se na zahtev licenciranog procenitelja.

Zahtev za obnavljanje licence može se podneti najranije 90 dana, a najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja licence.

Uz zahtev za obnavljanje licence, licencirani procenitelj dostavlja dokaz da je pohađao programe kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u skladu sa članom 17. ovog zakona, ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti iz člana 12. ovog zakona i dokaz o plaćenim taksama za obnavljanje licence.

Ako licencirani procenitelj ne podnese uredan i potpun zahtev za obnavljanje licence u gore navedenom roku, licenca prestaje da važi istekom tri godine od dana izdavanja.

Ako se zahtev za obnavljanje licence podnese po isteku roka iz stava 6. ovog člana, smatraće se da je podnet zahtev za izdavanje nove licence.

U postupku izdavanja i obnavljanja licence potvrdu nadležnog organa o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 9. stav 1. tačka 6) ovog zakona za licenciranog procenitelja pribavlja Ministarstvo u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika.

Sva lica zainteresovana za obnovu licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, pored važeće licence, moraju da imaju zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti, sa periodom važenja od najmanje tri godine.

Takođe, lica zainteresovana za obnavljanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti dužna su da uplate taksu za obnovu predmetne licence, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, i to Odeljkom A, tarifnim brojem 61A i trenutno iznosi 7.090,00 dinara.

Dokazi koje je podnosilac zahteva za obnovu licence dužan da podnese, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za ovnovu licence, propisani su članom 9. Pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 35/17, u daljem tekstu: Pravilnik o izdavanju licence) i to su:

1) potvrda organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja da je pohađao programe kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u skladu sa članom 17. Zakona;

2) primerak ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti iz člana 12. Zakona;

3) dokaz o plaćenoj taksi za obnavljanje licence.

Podnosilac zahteva podnosi i fotokopiju ličnog identifikacionog dokumenta (fotokopiju lične karte, odnosno odštampane podatke čitača elektronske lične karte, odnosno fotokopiju putne isprave).

U postupku obnavljanja licence Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja za podnosioca zahteva sledeće dokaze o ispunjenosti uslova za obnavljanje licence propisanih Zakonom:

1) da podnosiocu zahteva u periodu važenja licence nije izrečena mera oduzimanja licence koja je i dalje na snazi;

2) potvrdu nadležnog organa o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona.

Podnosilac zahteva koji je rođen ili je imao prebivalište van Republike Srbije, do pribavljanja potvrde iz stava 3. tačka 2) ovog člana, uz zahtev iz člana 3. ovog pravilnika podnosi i overenu izjavu da nije kažnjavan za krivična dela iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona.

U slučaju da podnosilac zahteva, uz zahtev i ostale dokaze iz stava 1. ovog člana, dostavi i dokaz iz stava 3. tačka 2) ovog člana, a koji nije stariji od šest meseci, isti će se smatrati kao dokaz koji je Ministarstvo samostalno pribavilo.

Rok za pružanje ove usluge iznosi 30 dana od dana prijema urednog zahteva za obnavljanje licence.

Potrebne informacije podnosiocima zahteva o toku samog postupka pruža Ministarstvo finansija, Sektor za finansijski sistem, Grupa za osiguranje i nepokretnosti.

Nakon podnošenja zahteva za obnavljanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, Ministarstvo finansija utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava Zakonom propisane uslove, i to na osnovu dostavljenih dokaza, kao i onih dokaza koje je minstarstvo dužno da pribavi po službenoj dužnosti. Nakon što utvrdi da li podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove, ministar finansija donosi rešenje kojim se obnavlja licenca ili se zahtev za obnavljanje licence odbija.

Rešenje kojim se obnavlja licenca ili se zahtev za obnavljanje licence odbija je konačno, pa se, prema tome, protiv njega može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija. 

Slične teme

Imenici

Ispit

Obaveštenja