Čitaj mi

Izdavanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti

Pravni osnov za izdavanje licence predstavlja član 9. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17 − dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon).

Zainteresovano lice podnosi Ministarstvu finansija zahtev za izdavanje licence, zajedno sa dokazima o ispunjenosti uslova iz člana 9. Zakona. Nakon toga, Ministarstvo proverava da li podnosilac zahteva ispunjava propisane zakonske uslove za izdavanje licence, te u zavisnosti od ispunjenosti uslova, u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje licence, Ministar finansija donosi rešenje kojim se izdaje licenca ili se zahtev za izdavanje licence odbija.

Zainteresovano lice pokreće postupak za izdavanje licence podnošenjem zahteva za izdavanje licence Ministarstvu finansija (obrazac zahteva se nalazi na sajtu Ministarstva finansija na linku ovde ). Predmetni zahtev podnosi se na pisarnici Ministarstva finansija, koja se nalazi u Beogradu, ulica Kneza Miloša broj 20.

Da bi zainteresovano lice steklo licencu za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, mora da ispuni uslove propisane članom 9. stav 1. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17- dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon):

1) da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

2) da je uspešno prošlo stručnu obuku koja uključuje završnu proveru znanja pred organizatorom stručne obuke, u skladu sa članom 15. Zakona;

3) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima vršenja procene;

4) da ima položen ispit za sticanje zvanja licencirani procenitelj, u skladu sa članom 10. Zakona;

5) da mu nije izrečena zabrana izdavanja nove licence u skladu sa Zakonom;

6) da nije pravosnažno osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova vršenja procene i to za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti i za krivično delo finansiranja terorizma.

Izuzetno od navedenih uslova, lice koje poseduje važeći sertifikat za obavljanje poslova procenitelja međunarodno priznate stručne organizacije za procenitelje nema obavezu podnošenja dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 9. stav 1 tač. 1)−4), Zakona, uz zahtev za izdavanje licence. Ovo lice dužno je da za dobijanje licence položi dopunski ispit iz poznavanja propisa kojima se uređuju stvarnopravni odnosi, status, promet, poreski aspekti i druga pitanja od značaja za nepokretnosti, iz člana 15. stav 3. tačka 3) Zakona, obuhvaćen programom Stručnog odbora.

Sva lica zainteresovana za izdavanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, pored navedenih uslova, moraju da zaključe ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti, sa periodom važenja od najmanje tri godine.

Takođe, lica zainteresovana za izdavanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti dužna su da uplate taksu za izdavanje predmetne licence, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, i to Odeljkom A, tarifnim brojem 61A i trenutno iznosi 7.090,00 dinara.

Dokazi koje je podnosilac zahteva za izdavanje licence dužan da podnese, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence, propisani su članom 4. Pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 35/17, u daljem tekstu: Pravilnik o izdavanju licence) i to su:

1) diploma odnosno uverenje o stečenom visokom obrazovanju na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

2) potvrda organizatora stručne obuke da je pohađao stručnu obuku i da je uspešno prošao završnu proveru znanja, u skladu sa članom 15. Zakona;

3) potvrda poslodavca o radnom iskustvu u trajanju od najmanje tri godine na poslovima vršenja procena;

4) primerak ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti iz člana 12. Zakona;

5) dokaz o plaćenoj taksi za izdavanje licence.

Podnosilac zahteva podnosi i fotokopiju ličnog identifikacionog dokumenta (fotokopiju lične karte, odnosno odštampane podatke čitača elektronske lične karte, odnosno fotokopiju putne isprave).

U postupku izdavanja licence Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja za podnosioca zahteva sledeće dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje licence propisanih Zakonom:

1) uverenje o položenom ispitu za sticanje zvanja licencirani procenitelj;

2) potvrdu nadležnog organa o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 9. stav 1. tačka

6) Zakona. Podnosilac zahteva koji je rođen ili je imao prebivalište van Republike

Srbije, do pribavljanja navedene potvrde, podnosi i overenu izjavu da nije kažnjavan za krivična dela iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona.

U slučaju da podnosilac zahteva dostavi potvrdu nadležnog organa o neosuđivanosti, a koja nije starija od šest meseci, ista će se smatrati kao dokaz koji je Ministarstvo samostalno pribavilo.

Ukoliko podnosilac zahteva poseduje važeći sertifikat za obavljanje poslova procenitelja međunarodno priznate stručne organizacije za procenitelje, dokazi koje je podnosilac zahteva dužan da podnese, propisani su članom 5. Pravilnika o izdavanju licence, i to su sledeći dokazi:

1) sertifikat za obavljanje poslova procenitelja međunarodno priznate stručne organizacije za procenitelje, kao i potvrdu međunarodno priznate stručne organizacije za procenitelje da poseduje važeći sertifikat za obavljanje poslova procenitelja;

2) potvrdu organizatora stručne obuke o položenom dopunskom ispitu iz poznavanja propisa kojima se uređuju stvarnopravni odnosi, status, promet, i druga pitanja od značaja za nepokretnosti, iz člana 15. stav 3. tačka 3) Zakona;

3) primerak ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti iz člana12. Zakona;

4) dokaz o plaćenoj taksi za izdavanje licence.

Podnosilac zahteva podnosi i fotokopiju ličnog identifikacionog dokumenta (fotokopiju lične karte, odnosno odštampane podatke čitača elektronske lične karte, odnosno fotokopiju putne isprave).

U postupku izdavanja licence Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja za podnosioca zahteva potvrdu da nije kažnjavan za krivična dela iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona. Podnosilac zahteva koji je rođen ili je imao prebivalište van Republike Srbije, do pribavljanja navedene potvrde, podnosi i overenu izjavu da nije kažnjavan za krivična dela iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona.

U slučaju da podnosilac zahteva dostavi potvrdu nadležnog organa o neosuđivanosti, a koja nije starija od šest meseci, ista će se smatrati kao dokaz koji je Ministarstvo samostalno pribavilo

Rok za pružanje ove usluge iznosi 30 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje licence.

Potrebne informacije podnosiocima zahteva o toku samog postupka pruža Ministarstvo finansija, Sektor za finansijski sistem, Grupa za osiguranje i nepokretnosti.

Nakon podnošenja zahteva za izdavanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, Ministarstvo finansija utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava Zakonom propisane uslove, i to na osnovu dostavljenih dokaza, kao i onih dokaza koje je ministarstvo dužno da pribavi po službenoj dužnosti. Nakon što utvrdi da li podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove, ministar finansija donosi rešenje kojim se izdaje licenca ili se zahtev za izdavanje licence odbija.

Rešenje kojim se izdaje licenca ili se zahtev za izdavanje licence odbija je konačno, pa se, prema tome, protiv njega može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija .

Slične teme

Imenici

Ispit

Obaveštenja