Čitaj mi

Davanje akreditacije za profesionalno udruženje procenitelja vrednosti nepokretnosti

Pravni osnov za davanje akreditacije profesionalnim udruženjima procenitelja vrednosti nepokretnosti (u daljem tekstu: Profesionalno udruženje) jeste član 31. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17 − dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon).

Profesionalno udruženje podnosi Ministarstvu finansija zahtev za akreditaciju, zajedno sa dokazima kojima se utvrđuje da su ispunjeni uslovi za akreditaciju, propisani članom 30. Zakona. Nakon dostavljanja zahteva za akreditaciju, Ministarstvo finansija utvrđuje da li Profesionalno udruženje ispunjava zakonom propisane uslove za akreditaciju, te nakon toga, a po pribavljenom mišljenju Stručnog odbora, ministar donosi rešenje kojim utvrđuje da je Profesionalno udruženje ispunilo uslove za akreditaciju, ili donosi rešenje kojim utvrđuje da nije ispunilo te uslove.

Profesionalno udruženje pokreće ovaj postupak podnošenjem zahteva za akreditaciju Ministarstvu finansija, zajedno sa dokazima o ispunjenosti zakonom propisanih uslova za akreditaciju. Predmetni zahtev podnosi se na pisarnici Ministarstva finansija, koja se nalazi u Beogradu, ulica Kneza Miloša broj 20.

Uslovi za akreditaciju profesionalnog udruženja propisani su članom 30. Zakona odnosno Profesionalno udruženje mora da ispuni sledeće uslove:

1) da ima najmanje 25 registrovanih članova koji su licencirani procenitelji;

2) da ima organizacionu, upravljačku i tehničku strukturu koja omogućava prijem i evidenciju članova, unapređenje profesije, kao i proveru i sankcionisanje povreda Nacionalnih standarda i kodeksa etike;

3) da ispunjava uslove za organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja propisane aktom iz člana 18. stav 5. ovog zakona;

4) da je formiralo Komisiju, čiji su članovi najmanje tri licencirana procenitelja sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vršenja procena, i uredilo način rada Disciplinske komisije za potrebe vođenja disciplinskih postupaka;

5) da je donelo interna akta kojima su propisani adekvatni mehanizmi zaštite članova udruženja u okviru disciplinskog postupka;

6) da je donelo interni akt kojim su propisani iznosi koje na ime članarina i drugih naknada naplaćuje članovima;

7) da je platilo taksu za dobijanje statusa Akreditovanog udruženja.

Ispunjenost uslova iz člana 30. Zakona profesionalno udruženje dokazuje izvodom iz registra članova udruženja, dostavljanjem statuta i drugih internih akata udruženja, kao i dostavljanjem dokaza o uplati takse.

Taksa za akreditaciju Profesionalnih udruženja propisana je Zakonom o republičkim administrativnim taksama, i to Odeljkom A, tarifnim brojem 61A i trenutno iznosi 43.470,00 dinara.

Za pružanje ove usluge nije propisan poseban rok Zakonom, s tim da se osnovano može očekivati da Ministarstvo finansija odluči o zahtevu za akreditaciju u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva za akreditaciju.

Profesionalna udruženja, kao zainteresovana lica u postupku akreditacije, mogu dobiti potrebne informacije od Ministarstva finansija, Sektora za finansijski sistem, Grupe za osiguranje i nepokretnosti.

Nakon što profesionalno udruženje podnese zahtev za akreditaciju, zajedno sa dokazima o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom, Ministarstvo finansija proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za akreditaciju i pribavlja mišljenje Stručnog odbora o podnetom zahtevu. Nakon što utvrdi ispunjenost zakonskih uslova i po pribavljenom mišljenju Stručnog odbora, ministar donosi rešenje kojim utvrđuje da je Profesionalno udruženje ispunilo uslove za akreditaciju, ili donosi rešenje kojim utvrđuje da nije ispunilo te uslove.

Rešenje ministra finansija kojim se utvrđuje da je Profesionalno udruženje ispunilo uslove za akreditaciju, ili kojim se utvrđuje da nije ispunilo uslove za akreditaciju je konačno, pa se prema tome protiv njega može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija. 

Slične teme

Imenici

Ispit

Obaveštenja