Čitaj mi

Nabavka usluga osiguranja vozila za potrebe Ministarstva finansija, Broj javne nabavke JNMV 3/2014

REPUBLIKA SRBIJA


MINISTARSTVO FINANSIJA


Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br.
124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim
elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu
dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013 i 104/2013),
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, redni broj JN MV 3/2014 i
Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku, broj: 404-02-36/2014 od
19. februara 2014. godine pripremljena je


KONKURSNA
DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku usluga

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNE NABAVKE: USLUGE

OSIGURANjA VOZILA ZA POTREBE MINISTARSTVA FINANSIJA

Broj javne nabavke JNMV 3/2014

 rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 10.03.2014. godine do 12:00 časova

datum otvaranja ponuda: 10.03.2014. godine u 12:15 časova

Preuzmite dokument:

Poziv za dostavljanje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti: Usluge prevođenja, JN MV 1/2014

Javna nabavka male vrednosti: Kolektivno osiguranje zaposlenih, JN MV 2/2014

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU (Nabavka hardvera i druge pripadajuće opreme; Nabavka softvera za računovodstvo za informacioni sistem za upravljanje EU fondovima i Nabavka licenci i održavanje softvera)