Čitaj mi

Javna nabavka male vrednosti: Kolektivno osiguranje zaposlenih, JN MV 2/2014

Na osnovu člana 55, stav 1, tačka 2.
Zakona o
javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“,
broj 124/12), Ministarstvo
finansija objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE


1. Naziv naručioca:
Ministarstvo finansija


2. Adresa naručioca: Kneza Miloša 20, Beograd


3. Internet stranica naručioca: www.mfin.gov.rs


4. Vrsta naručioca: Organ državne uprave


5. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti


6. Vrsta predmeta: Usluge


7. Opis predmeta nabavke: Kolektivno osiguranje zaposlenih – osnovni
rizici i kolektivno osiguranje zaposlenih – dobrovoljno zdravstveno
osiguranje


Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Usluge osiguranja – 66510000


8. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:


Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena.


9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:


Konkursna dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca: www.mfin.gov.rs.


10. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:


Preuzmite dokument:

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti: Usluge prevođenja, JN MV 1/2014

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU (Nabavka hardvera i druge pripadajuće opreme; Nabavka softvera za računovodstvo za informacioni sistem za upravljanje EU fondovima i Nabavka licenci i održavanje softvera)

Nabavka usluga osiguranja vozila za potrebe Ministarstva finansija, Broj javne nabavke JNMV 3/2014