Čitaj mi

Javna nabavka – Usluge servisiranja i održavanja službenih vozila sa ugradnjom rezervnih delova – Broj javne nabavke JNMV 4/2014

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama
(„Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6.
Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS”
br. 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke,
redni broj JN MV 4/2014 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku,
broj: 404-02-46/2014 od 7. marta 2014. godine pripremljena je


KONKURSNA
DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku usluga


POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI


PREDMET JAVNE NABAVKE – USLUGE


servisiranja i održavanja službenih vozila sa ugradnjom rezervnih delova


Broj javne nabavke JNMV 4/2014


rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 24.03.2014 godine do 12:00 časova

datum otvaranja ponuda: 24.03.2014. godine u 12:15 časova

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti: Usluge prevođenja, JN MV 1/2014

Javna nabavka male vrednosti: Kolektivno osiguranje zaposlenih, JN MV 2/2014

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU (Nabavka hardvera i druge pripadajuće opreme; Nabavka softvera za računovodstvo za informacioni sistem za upravljanje EU fondovima i Nabavka licenci i održavanje softvera)