Čitaj mi

Javna nabavka usluga – pranje službenih automobila, redni broj JNMV 6/2014

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik RS” broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6.
Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik
RS” broj 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne
nabavke, redni broj JNMV 6/2014 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu
nabavku, broj: 404-02-54/2014 od 21. marta 2014. godine, pripremljena je


KONKURSNA
DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku usluge


POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

JAVNA NABAVKA USLUGA

PRANjE SLUŽBENIH AUTOMOBILA

REDNI BROJ JNMV 6/2014

Rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa
07. aprilom 2014. godine do 12.00 časova

Datum otvaranja ponuda: 07. april 2014. godine, u 12.30 časova

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti: Usluge prevođenja, JN MV 1/2014

Javna nabavka male vrednosti: Kolektivno osiguranje zaposlenih, JN MV 2/2014

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU (Nabavka hardvera i druge pripadajuće opreme; Nabavka softvera za računovodstvo za informacioni sistem za upravljanje EU fondovima i Nabavka licenci i održavanje softvera)