Čitaj mi

Javna nabavka – usluga održavanja računarske opreme i multifunkcionalnih uređaja i fotokopir aparata, sa ugradnjom originalnih rezervnih delova u postupku po partijama, Broj javne nabavke JNMV 7/2014

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama
(„Sl. glasnik RS” broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6.
Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS”
br. 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke,
redni broj JNMV 7/2014 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku,
broj: 404-02-86/2014 od 23. maja 2014. godine pripremljena je


KONKURSNA
DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku usluga


POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNE NABAVKE – USLUGA


održavanja računarske opreme i multifunkcionalnih uređaja i
fotokopir aparata, sa ugradnjom originalnih rezervnih delova u postupku
po partijama


Broj javne nabavke JNMV 7/2014

 
rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 06.06.2014 godine do 12:00 časova

datum otvaranja ponuda: 06.06.2014. godine u 12:15 časova

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti: Usluge prevođenja, JN MV 1/2014

Javna nabavka male vrednosti: Kolektivno osiguranje zaposlenih, JN MV 2/2014

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU (Nabavka hardvera i druge pripadajuće opreme; Nabavka softvera za računovodstvo za informacioni sistem za upravljanje EU fondovima i Nabavka licenci i održavanje softvera)