Takse

Da li se plaća republička administrativna taksa za prijavu za registraciju (obrasci PR-1, PR-2 i PR-3), prijavu za promenu podataka (obrasci PPR-1 i PPR-2), prijavu za izmenu podataka u PDV registru (obrazac IEPDV), zahtev za brisanje iz PDV re-gistra (obrazac ZBPDV) i zahtev za otpis kamate (obrazac ZOK)?
Kada se plaćanje vrši u elektronskoj formi, da li se izvod sa poslovnog računa, koji je pravnom licu izdala poslovna banka, može smatrati dokazom da je republička administrativna taksa sa tog računa plaćena, bez potrebe da se takav izvod dodatno overava?
Da li se kod overe potpisa taksa plaća za sve primerke na kojima je izvršena overa tj. da li se broj overenih potpisa množi brojem primeraka?
Da li je okrivljeni u prekršajnom postupku obveznik takse prema odredbama Zakona o republičkim administrativnim tak¬sama i da li je u obavezi da plati iznos takse po Tarifnom broju 7. Odeljka A Tarife kada izjavi žalbu na rešenje o prekršaju donetom u prvostepenom postupku, koji se vodi po odredbama Zakona o prekršajima?
Naplata republičkih administrativnih taksi nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“ br. 5/09) za spise i radnje organa u Republici Srbiji kada obveznik zahtev podnosi kod diplomatsko-konzularnog predstavništva (DKP) u inostranstvu
Da li se plaća republička administrativna taksa kada stranka, nakon razgledanja spisa upravnog predmeta, zahteva izdavanje njihovih prepisa, odnosno fotokopija?
Pitanja koja su diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) Republike Srbije postavila u vezi primene Zakona o republičkim administrativnim taksama
Da li je mesna zajednica oslobođena plaćanja republičkih administrativnih taksi?
Plaćanje republičkih administrativnih taksi za spise i radnje organa u Republici Srbiji kada obveznik kod diplomatsko-konzularnog predstavništva (DKP) u inostranstvu podnese zahtev nadležnom organu u Republici
Šta se smatra odgovarajućim dokazom da je taksa plaćena u novcu?
Po kom tarifnom broju se plaća republička administrativna taksa pri vršenju legalizacije javnih isprava u smislu Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu, kao i kolika se taksa naplaćuje za zahtev kojim se traži overa potpisa i službenog pečata na izvornoj ispravi i na njenom prevodu?
Da li se oslobođenje od plaćanja republičkih administrativnih taksi iz člana 19. stav 1. tačka 4) Zakona o republičkim administrativnim taksama odnosi i na priloge u postupku za upis u matične knjige
Da li se plaća republička administrativna taksa kod izdavanja uverenja o izmirenim javnim prihodima?

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem