Čitaj mi

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-4351/2020-16 od 10. septembra 2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 123/2020 i 125/2020)

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-4351/2020-16 od 13. oktobra 2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 123/2020 i 125/2020)

Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) je izdao Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (Konceptualni okvir) u septembru 2010. godine. On zamenjuje Okvir za pripremu i prezentaciju finansijskih izveštaja.

SADRŽAJ

PREDGOVOR

KONCEPTUALNI OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVEŠTAVANjE

UVOD

Svrha i status

Delokrug

POGLAVLjA

1 Cilj finansijskog izveštavanja opšte namene

2 Izveštajni entitet [biće naknadno dodat]

3 Kvalitativne karakteristike korisnih finansijskih informacija

4 Okvir (1989.): preostali tekst

USVAJANjE KONCEPTUALNOG OKVIRA 2010. OD STRANE ODBORA ZA PRILOŽENA DOKUMENTA NAVEDENA U NASTAVKU, VIDETI DEO B OVOG IZDANjA

TABELA SLAGANjA

ZA OSNOVU ZA ZAKLjUČIVANjE, VIDETI DEO C OVOG IZDANjA

OSNOV ZA ZAKLjUČKE ZA POGLAVLjE 1 I 3

Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje

Međunarodni računovodstveni standardi (IAS)

Međunarodni računovodstveni standard 1 (IAS 1) - Prezentacija finansijskih izveštaja
Međunarodni računovodstveni standard 2 (IAS 2) – Zalihe
Međunarodni računovodstveni standard 7 (IAS 7) - Izveštaj o tokovima gotovine
Međunarodni računovodstveni standard 8 (IAS 8) - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške
Međunarodni računovodstveni standard 10 (IAS 10) - Događaji posle izveštajnog perioda
Međunarodni računovodstveni standard 12 (IAS 12) - Porezi na dobitak
Međunarodni računovodstveni standard 16 (IAS 16) - Nekretnine, postrojenja i oprema
Međunarodni računovodstveni standard 19 (IAS 19) - Primanja zaposlenih
Međunarodni računovodstveni standard 20 (IAS 20) – Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći
Međunarodni računovodstveni standard 21 (IAS 21) - Efekti promena deviznih kurseva
Međunarodni računovodstveni standard 23 (IAS 23) - Troškovi pozajmljivanja
Međunarodni računovodstveni standard 24 (IAS 24) - Obelodanjivanja povezanih strana
Međunarodni računovodstveni standard 26 (IAS 26) - Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja
Međunarodni računovodstveni standard 27 (IAS 27) - Pojedinačni finansijski izveštaji
Međunarodni računovodstveni standard 28 (IAS 28) - Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate
Međunarodni računovodstveni standard 29 (IAS 29) - Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama
Međunarodni računovodstveni standard 32 (IAS 32) - Finansijski instrumenti: prezentacija
Međunarodni računovodstveni standard 33 (IAS 33) - Zarada po akciji
Međunarodni računovodstveni standard 34 (IAS 34) - Periodično finansijsko izveštavanje
Međunarodni računovodstveni standard 36 (IAS 36) - Umanjenje vrednosti imovine
Međunarodni računovodstveni standard 37 (IAS 37) - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
Međunarodni računovodstveni standard 38 (IAS 38) - Nematerijalna imovina
Međunarodni računovodstveni standard 39 (IAS 39) - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje
Međunarodni računovodstveni standard 40 (IAS 40) - Investicione nekretnine
Međunarodni računovodstveni standard 41 (IAS 41) – Poljoprivreda

IFRIC tumačenja

IFRIC tumačenje 1 - Promene postojećih obaveza vezanih za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i sličnih obaveza
IFRIC tumačenje 2 - Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti
IFRIC tumačenje 5 - Pravo na učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine
IFRIC tumačenje 6 - Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu – odlaganje električne i elektronske opreme
IFRIC tumačenje 7 - Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema IAS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama
IFRIC Tumačenje 10 - Periodično finansijsko izveštavanje i umanjenje vrednosti
IFRIC Tumačenje 12 - Ugovori o koncesiji za pružanje usluga
IFRIC Tumačenje 14 - IAS 19 – Ograničenje sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija
IFRIC Tumačenje 16 - Hedzing neto investicija u inostranom poslovanju
IFRIC Tumačenje 17 - Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima
IFRIC Tumačenje 19 – Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala
IFRIC Tumačenje 20 – Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa
IFRIC Tumačenje 21 – Dažbine
IFRIC Tumačenje 22 – Transakcije u stranim valutama i avansna plaćanja
IFRIC Tumačenje 23 – Neizvesnost u vezi sa tretmanom poreza na dobitak

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS)

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 (IFRS 1) - Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
Međunarodni finansijski standard izveštavanja 2 (IFRS 2) - Plaćanja akcijama
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 3 (IFRS 3) - Poslovne kombinacije
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 4 (IFRS 4) - Ugovori o osiguranju
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 5 (IFRS 5) - Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 6 (IFRS 6) - Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 7 (IFRS 7) - Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 (IFRS 8) - Segmenti poslovanja
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 9 (IFRS 9) – Finansijski instrumenti
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 10 (IFRS 10) – Konsolidovani finansijski izveštaji
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 11 (IFRS 11) – Zajednički aranžmani
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 (IFRS 12) – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 13 (IFRS 13) – Odmeravanje fer vrednosti
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 14 (IFRS 14) – Regulisana vremenska razgraničenja
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 15 (IFRS 15) – Prihod od ugovora sa kupcima
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 16 (IFRS 16) – Lizing

Tumačenja SIC

Tumačenja SIC - 7 – Uvođenje evra
Tumačenja SIC - 10 – Državna pomoć – Bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima
Tumačenja SIC - 25 – Porez na dobitak – promene poreskog statusa entiteta ili njegovih akcionara
Tumačenja SIC - 29 – Ugovori o koncesiji za pružanje usluga: obelodanjivanje
Tumačenja SIC - 32 – Nematerijalna imovina – Troškovi veb-sajta

Slične teme

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-4980/2019-16 od 21. novembra 2019. godine („Službeni glasnik RS“, br. 92/2019)

Međunarodni standardi revizije

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) broj: 401-00-3683/2018-16 od 16. oktobra 2018. godine