Čitaj mi

Rešenje o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-896/2014-16 od 13.03.2014. godine

Na osnovu člana 3. st. 1. i 2. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13),

Ministar finansija donosi

REŠENjE

o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja

1. Utvrđuje se prevod Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koji je dat u prilogu ovog rešenja i čini njegov sastavni deo.

Решење о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), односно Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-896/2014-16 од 13.03.2014. године

Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) je izdao Konceptualni okvir u septembru 2010. godine. On zamenjuje Okvir za pripremu i prezentaciju finansijskih izveštaja.

SADRŽAJ

PREDGOVOR

KONCEPTUALNI OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVEŠTAVANjE

UVOD

Svrha i status

Delokrug

POGLAVLjA

1 Cilj finansijskog izveštavanja opšte namene

2 Izveštajni entitet biće naknadno dodat

3 Kvalitativne karakteristike korisnih finansijskih informacija

4 Okvir (1989.): preostali tekst

ZA PRILOŽENA DOKUMENTA NAVEDENA U NASTAVKU, VIDETI DEO B OVOG IZDANjA

USVAJANjE KONCEPTUALNOG OKVIRA 2010. OD STRANE ODBORA

OSNOV ZA ZAKLjUČKE ZA POGLAVLjE 1 I 3

TABELA SLAGANjA

Концептуални оквир за финансијско извештавање

Međunarodni računovodstveni standardi (IAS)

Међународни рачуноводствени стандард 1 (IAS 1) - Презентација финансијских извештаја
Међународни рачуноводствени стандард 2 (IAS 2) – Залихе
Међународни рачуноводствени стандард 7 (IAS 7) - Извештај о токовима готовине
Међународни рачуноводствени стандард 8 (IAS 8) - Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке
Међународни рачуноводствени стандард 10 (IAS 10) - Догађаји после извештајног периода
Међународни рачуноводствени стандард 11 (IAS 11) - Уговори о изградњи
Међународни рачуноводствени стандард 12 (IAS 12) - Порези на добитак
Међународни рачуноводствени стандард 16 (IAS 16) - Некретнине, постројења и опрема
Међународни рачуноводствени стандард 17 (IAS 17) – Лизинг
Међународни рачуноводствени стандард 18 (IAS 18) – Приходи
Међународни рачуноводствени стандард 19 (IAS 19) - Примања запослених
Међународни рачуноводствени стандард 20 (IAS 20) – Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивање државне помоћи
Међународни рачуноводствени стандард 21 (IAS 21) - Ефекти промена девизних курсева
Међународни рачуноводствени стандард 23 (IAS 23) - Трошкови позајмљивања
Међународни рачуноводствени стандард 24 (IAS 24) - Обелодањивања повезаних страна
Међународни рачуноводствени стандард 26 (IAS 26) - Рачуноводство и извештавање планова пензијских примања
Међународни рачуноводствени стандард 27 (IAS 27) - Појединачни финансијски извештаји
Међународни рачуноводствени стандард 28 (IAS 28) - Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате
Међународни рачуноводствени стандард 29 (IAS 29) - Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредамa
Међународни рачуноводствени стандард 32 (IAS 32) - Финансијски инструменти: презентација
Међународни рачуноводствени стандард 33 (IAS 33) - Зарада по акцији
Међународни рачуноводствени стандард 34 (IAS 34) - Периодично финансијско извештавање
Међународни рачуноводствени стандард 36 (IAS 36) - Умањење вредности имовине
Међународни рачуноводствени стандард 37 (IAS 37) - Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина
Међународни рачуноводствени стандард 38 (IAS 38) - Нематеријална имовина
Међународни рачуноводствени стандард 39 (IAS 39) - Финансијски инструменти: признавање и одмеравање
Међународни рачуноводствени стандард 40 (IAS 40) - Инвестиционе некретнине
Међународни рачуноводствени стандард 41 (IAS 41) – Пољопривреда

IFRIC tumačenja

IFRIC тумачење 1 - Промене постојећих обавеза везаних за повлачење имовине из употребе, обнављање и сличних обавеза
IFRIC тумачење 2 - Учешћа чланова кооперативних ентитета и слични инструменти
IFRIC тумачење 4 - Одређивање да ли уговор садржи елемент лизинга
IFRIC тумачење 5 - Право на учешће у фондовима намењеним повлачењу имовине из употребе, обнављању и заштити животне средине
IFRIC тумачење 6 - Обавезе које се јављају од учешћа на посебном тржишту – одлагање електричне и електронске опреме
IFRIC тумачење 7 - Примена приступа преправљања финансијских извештаја према IAS 29 Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредама
IFRIC Тумачење 9 - Поновна процена уграђених деривата
IFRIC Тумачење 10 - Периодично финансијско извештавање и умањење вредности
IFRIC Тумачење 12 - Уговори о концесији за пружање услуга
IFRIC Тумачење 13 - Програми лојалности клијената
IFRIC Тумачење 14 - IAS 19 – Ограничење средства дефинисаних примања, захтеви за минималним финансирањем и њихова интеракција
IFRIC Тумачење 15 - Споразуми за изградњу некретнина
IFRIC Тумачење 16 - Хеџинг нето инвестиција у иностраном пословању
IFRIC Тумачење 17 - Расподела немонетарне имовине власницима
IFRIC Тумачење 18 – Преноси средстава од купаца
IFRIC Тумачење 19 – Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала
IFRIC Тумачење 20 – Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS)

Међународни стандард финансијског извештавања 1 (IFRS 1) - Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања
Међународни финансијски стандард извештавања 2 (IFRS 2) - Плаћања акцијама
Међународни стандард финансијског извештавања 3 (IFRS 3) - Пословне комбинације
Међународни стандард финансијског извештавања 4 (IFRS 4) - Уговори о осигурању
Међународни стандард финансијског извештавања 5 (IFRS 5) - Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања
Међународни стандард финансијског извештавања 6 (IFRS 6) - Истраживање и процењивање минералних ресурса
Међународни стандард финансијског извештавања 7 (IFRS 7) - Финансијски инструменти: Обелодањивања
Међународни стандард финансијског извештавања 8 (IFRS 8) - Сегменти пословања
Међународни стандард финансијског извештавања 10 (IFRS 10) – Консолидовани финансијски извештаји
Међународни стандард финансијског извештавања 11 (IFRS 11) – Заједнички аранжмани
Међународни стандард финансијског извештавања 12 (IFRS 12) – Обелодањивање о учешћима у другим ентитетима
Међународни стандард финансијског извештавања 13 (IFRS 13) – Одмеравање фер вредности

Tumačenja SIC

Тумачења SIC - 7 – Увођење евра
Тумачења SIC - 10 – Државна помоћ – Без конкретног повезивања са пословним активностима
Тумачења SIC - 15 – Опетаривни лизинг - подстицаји
Тумачења SIC - 25 – Порез на добитак – промене пореског статуса ентитета или његових акционара
Тумачења SIC - 27 – Процена суштине трансакција које укључују правни облик лизинга
Тумачења SIC - 29 – Уговори о концесији за пружање услуга: обелодањивање
Тумачења SIC - 31 – Приход – трансакције размене које укључују и услуге рекламирања
Тумачења SIC - 32 – Нематеријална имовина – Трошкови веб-сајта

Slične teme

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-4351/2020-16 od 10. septembra 2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 123/2020 i 125/2020)

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-4980/2019-16 od 21. novembra 2019. godine („Službeni glasnik RS“, br. 92/2019)

Međunarodni standardi revizije