Računovodstvo i revizija

Da li prodajna cena robe može biti niža od utvrđene nabavne vrednosti robe iz uvoza, u slučaju kada je carinska vrednost robe veća od fakturne vrednosti?
Da li postoji obaveza sastavljanja „vanrednih“ finansijskih izveštaja na dan donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka, odnosno na dan donošenja odluke o povećanju kapitala i izdavanju običnih akcija?
Vrednovanje udela i priznavanje prihoda po osnovu odluke o povećanju osnovnog kapitala iz raspodele dobiti
Računovodstveni tretman naknadnih ulaganja u osnovna sredstva – ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu mrežu
Da li su obveznici revizije godišnjih finansijskih izveštaja zatvorena akcionarska društva?
Priznavanje revalorizacionih rezervi i odloženih poreskih obaveza u slučaju statusne promene spajanja uz pripajanje
Obaveza sastavljanja godišnjih, odnosno finansijskih izveštaja po osnovu statusne promene spajanja uz pripajanje matičnog i zavisnog pravnog lica u slučaju kada je datum obračuna spajanja 31. decembar, obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja od strane matičnog pravnog lica koje vrši pripajanje na taj dan i način evidentiranja poslovnih promena nastalih između dana bilansa i dana upisa u registar privrednih subjekata

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem