Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Da li je lice koje je u toku godine „kupilo na lizing“ registrovano motorno vozilo pre isteka važenja registracije, obavezno da zbog te promene plati porez na upotrebu motornih vozila, iako se zbog te promene ne vrši produženje registracije?
Da li je lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na registrovanom motornom vozilu, koje je otuđeno pre isteka registracije, obavezno da zbog te promene, pri izdavanju nove saobraćajne dozvole na njegovo ime, plati porez na upotrebu motornih vozila?
Porez na upotrebu mobilnog telefona (jul 2009.)
a) Da li su davaoci usluga mobilne telefonije u obavezi da vode posebne evidencije o naplaćenim uslugama mobilne telefonije? b) Da li se plaća porez na upotrebu mobilnog telefona po osnovu SIM i SKREČ kartica?
a) Plaćanje poreza na upotrebu mobilnog telefona u slučaju izdavanja avansnog računa za „postpejd“ korisnike; b) Da li se plaća porez na upotrebu mobilnog telefona kada davalac usluga mobilne telefonije putem svoje mreže, na zahtev ugovorne strane, isporučuje svojim korisnicima razna obaveštenja/informacije u vidu SMS poruke pri čemu sadržinu informacije kreira druga ugovorna strana?
Porez na upotrebu mobilnog telefona (29. maj 2009.)

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem