Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Да ли је лице које је у току године „купило на лизинг“ регистровано моторно возило пре истека важења регистрације, обавезно да због те промене плати порез на употребу моторних возила, иако се због те промене не врши продужење регистрације?
Да ли је лице које је у току године стекло право својине на регистрованом моторном возилу, које је отуђено пре истека регистрације, обавезно да због те промене, при издавању нове саобраћајне дозволе на његово име, плати порез на употребу моторних возила?
Порез на употребу мобилног телефона (јул 2009.)
а) Да ли су даваоци услуга мобилне телефоније у обавези да воде посебне евиденције о наплаћеним услугама мобилне телефоније? б) Да ли се плаћа порез на употребу мобилног телефона по основу СИМ и СКРЕЧ картица?
а) Плаћање пореза на употребу мобилног телефона у случају издавања авансног рачуна за „постпејд“ кориснике; б) Да ли се плаћа порез на употребу мобилног телефона када давалац услуга мобилне телефоније путем своје мреже, на захтев уговорне стране, испоручује својим корисницима разна обавештења/информације у виду СМС поруке при чему садржину информације креира друга уговорна страна?
Порез на употребу мобилног телефона (29. мај 2009.)

Slične teme

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu

Objašnjenje u vezi sa računovodstvenim priznavanjem, vrednovanjem i načinom knjiženja digitalne imovine u poslovnim knjigama obveznika