Porezi na imovinu

Objašnjenje poreskog tretmana prenosa prava na nepokretnosti po osnovu finansijskog lizinga
Objašnjenje u vezi plaćanja republičkih administrativnih taksi kod izdavanja izvoda iz matičnih knjiga koji vrše organi u Republici Srbiji
Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kada dva fizička lica – poljoprivrednici razmenjuju poljoprivredno zemljište radi njegovog grupisanja?
Da li se plaća porez na nasleđe u slučaju kada ostavioca nasledi njegova unuka po osnovu testamenta?
Da li naslednik prvog naslednog reda ostvaruje pravo na oslobođenje od poreza na nasleđe po osnovu pravosnažnog rešenja kojim ga je sud oglasio naslednikom prvog naslednog reda u odnosu na ostavioca, kao i na osnovu kog propisa poreski organ može da odbije primenu odredbe člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu kada naslednik prvog naslednog reda nasleđuje zaostavštinu po sporazumu o deobi, „tvrdeći da zbog nesrazmerne razlike u nasledstvu, suprotno sudskom rešenju, on tada nije naslednik prvog naslednog reda već poklonoprimac, pa je zato obveznik poreza na poklon“?
Da li se na prenos prava svojine na nepokretnosti (vikend kući) fizičkom licu može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana?
Da li se kod razmene nepokretnosti na istoj adresi, kod koje jedan prenosilac prenosi pravo svojine na stanu veće površine, a drugi – pravo svojine na stanu manje površine uz novčanu doplatu, porez na prenos apsolutnih prava plaća na vrednost nepokretnos¬ti ili na vrednost nepokretnosti uključujući i novčanu doplatu?
Poreski tretman prenosa uz naknadu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću koji je izvršen pre 30. januara 2009. godine
Da li se na prenos imovine – poslovnog prostora sa radnje (koja prestaje gašenjem) na njenog osnivača plaća porez na prenos apsolutnih prava?
Da li se plaća porez na nasleđe u slučaju kada ostavioca, koji iza sebe od zakonskih naslednika prvog naslednog reda ostavi suprugu i tri kćerke, nasledi supruga ostavioca, jer su se kćerke odrekle nasleđa?
Da li je za potrebe upisa promene vlasnika nepokretnosti u katastarskim knjigama "zbog promene pravne forme D.P. u A.D." potrebno da ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije bude snabdeven dokazom o plaćenom porezu?
Poreski tretman "pretvaranja" novčanog potraživanja od društva sa ograničenom odgovornošću u nenovčani kapital u tom društvu, po osnovu kog "pretvaranja" dobavljač robe – poverilac stiče udele konkretnog društva sa ograničenom odgovornošću
Da li se plaća porez na poklon na iznos razlike između nominalne vrednosti glavnice dobijenog kredita i njenog stvarno plaćenog iznosa na ime otplate konkretnog kredita (koji je manji u odnosu na nominalnu vrednost – s obzirom da je ugovorom o kreditu data mogućnost primaocu kredita da otplati manji iznos po tom osnovu ukoliko kreditor izvrši otkup obveznica koje je emitovao radi obezbeđenja sredstava za odobreni kredit po ceni nižoj od njihove nominalne vrednosti)?
Poreski tretman poklona udela u društvu sa ograničenom odgovornošću koji se vrši sa poklonodavca – pravnog lica na poklonoprimca (pravno ili fizičko lice) i utvrđivanje osnovice za oporezivanje
Kada zastareva obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava – na prenos po ugovoru o kupoprodaji overenom 1. januara 2004. godine za koji nadležnom poreskom organu nije podneta poreska prijava?
Da li se plaća porez na poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava u konkretnoj pravnoj situaciji kod ulaganja prava svojine na idealnom delu nepokretnosti u kapital društva sa ograničenom odgovornošću (po osnovu ugovora o unosu dodatnog uloga)?
Kako se utvrđuje osnovica poreza na poklon i koji je rok za donošenje rešenja o utvrđivanju poreza na poklon po osnovu prenosa udela koji je izvršen bez naknade – na osnovu zaključenog ugovor o prenosu udela i istupanju iz društava sa ograničenom odgovornošću koji je zaključen 8.10.2008. godine i overen u sudu 9. 10. 2008. godine?
Poreski tretman prenosa bez naknade udela u pravnom licu sa fizičkog lica na fizičko lice
Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost u vezi sa razvojem nekretnina (delatnost 70) i građevinska društva (delatnost 45), koja u svojim knjigama imaju evidentirano pravo svojine, odnosno pravo korišćenja zemljišta – koje je namenjeno za izgradnju i ne koristi se kao sopstveno sredstvo u isporuci roba i usluga, obavljanju administrativnih poslova i slično, obveznici poreza na imovinu na ovo zemljište?
Da li se staje za tov junadi i hangar (podno skladište za pšenicu i mehanizaciju) smatraju ekonomskim zgradama u poljo¬privredi, u smislu odredbe člana 12. stav 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu?
stana na ime svoje supruge koja je član njegovog porodičnog domaćinstva, ali nije državljanin Republike Srbije?
Da li se na prenos prava svojine fizičkom licu – državljaninu Republike Srbije koji je na privremenom radu u inostranstvu, koje kupuje prvi stan, može ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava primenom odredaba čl. 31a i 31b Zakona o porezima na imovinu?
Da li osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava kod davanja u zakup građevinskog zemljišta čini zakupnina ili zbir zakupnine i naknade za uređenje građevinskog zemljišta?

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem