Porez na dohodak građana

Objašnjenje o primeni čl. 87. do 89. i člana 117. Zakona o porezu na dohodak građana kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2011. godinu
Objašnjenje o primeni čl. 87. do 89. i člana 117. Zakona o porezu na dohodak građana kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2010. godinu
Ko se smatra isplatiocem zarade i ko je dužan da obračuna i uplati porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade u slučaju kad se isplata zarade vrši putem asignacije?
Poreski tretman prihoda po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana
Objašnjenje o primeni čl. 87. do 89. i člana 117. Zakona o porezu na dohodak građana kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu
Poreski tretman primanja koje ostvari zaposleni od poslodavca po osnovu naknade štete zbog zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa u slučaju kada se naknada plaća zaposlenom u više mesečnih rata u toku trajanja radnog odnosa
Poreski tretman prihoda koje fizičko lice – rezident Republike Srbije ostvari izdavanjem u zakup nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji druge države, u slučaju kad je zakupac i isplatilac prihoda subjekt sa teritorije Republike Srbije
Poreski tretman prihoda fizičkog lica, zaposlenog u domaćem privrednom društvu, u slučaju kad to fizičko lice na teret sredstava svoje zarade izdvaja novčana sredstva u poseban fond i pod povlašćenim uslovima stekne akcije stranog pravnog lica osnivača domaćeg privrednog društva – po ceni koja je niža od tržišne
Šta se smatra osnovicom za obračun poreza i doprinosa na zaradu za lica – zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo od strane domaćeg poslodavca
Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana na kapitalni dobitak po osnovu prodaje nepokretnosti koja je stečena nasleđem
Poreski tretman prihoda koje ostvare fizička lica po osnovu autorskog dela u slučaju kad je isplatilac prihoda pravno lice koje se bavi kupovinom knjiga od samih autora koji su ujedno i izdavači tih knjiga
Pravo na umanjenje prihoda od dividende za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom
Obaveza podnošenja dokumentacije u slučaju kada preduzetnik, koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod, radi plaćanja troškova podiže novčana sredstva sa tekućeg računa
Korišćenje oslobođenja od obaveze plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica starija od 50 godina
Poreski tretman jubilarne nagrade isplaćene zaposlenima za jubilarne godine rada u preduzeću, za krsnu slavu preduzeća, za krsnu slavu osnivača preduzeća, dan preduzeća i dan osnivača preduzeća
Obaveze po osnovu korišćenje poreske olakšice za novozaposlena lica mlađa od 30 godina u slučaju kada je novozaposlenom licu prestao radni odnos u toku trajanja olakšice zbog prestanka obavljanja delatnosti poslodavca koji je preduzetnik, usled ostvarivanja prava na starosnu penziju
Poreski tretman prihoda koji fizičko lice – rezident Republike Srbije ostvari izdavanjem u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari
Šta se smatra osnovicom za obračun poreza i doprinosa na zaradu za lica – zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo od strane domaćeg poslodavca
Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice po osnovu kapitalnog dobitka od prenosa uz naknadu udela u imovini pravnog lica u slučaju kad se isplata po osnovu udela ortaka u ortačkom društvu vrši fizičkom licu u slučaju njegovog istupanja iz tog društva
Poreski tretman prihoda koji ostvare fizička lica svojim radnim angažovanjem kao članovi učeničke zadruge
Korišćenje poreske olakšice za novozaposlena lica mlađa od 30 godina u slučaju kada je novozaposlenom licu prestao radni odnos u toku trajanja olakšice nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca
Priznavanje prava na lične odbitke za izdržavanog člana porodice kod utvrđivanja osnovice godišnjeg poreza na dohodak građana
Poreski tretman zarada koje ostvaruju upućeni radnici stranog pravnog lica, po osnovu obavljanja rada na teritoriji Republike Srbije, koji nemaju zaključene ugovore o radu sa domaćim poslodavcima
Poreski tretman prihoda koji ostvari inostrani izvođač, u kome je sadržan i iznos provizije agenciji koja zastupa izvođača, kao i obaveza plaćanja poreza na dohodak građana na proviziju koju pravno lice – rezident Republike Srbije plaća agencijama koje zastupaju inostrane izvođače
Utvrđivanje osnovice za obračun poreza i doprinosa na zaradu u slučaju kad zaposleni čija je zarada viša od najviše osnovice doprinosa ostvaruje primanja od poslodavca u vidu činjenja ili pružanja pogodnosti
Obaveza plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od strane fizičkog lica – rezidenta Republike Srbije koji je zaposlen kod inostranog poslodavca i ostvaruje zaradu po osnovu radnog odnosa sa inostranim poslodavcem
Mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na kapitalni dobitak ostvaren prodajom nepokretnosti u slučaju kada je prethodno izvršena kupovina drugog stana (kojim se poboljšavaju uslovi stanovanja), a potom je prodat stan u kome je obveznik živeo i čijom prodajom je ostvario kapitalni dobitak
Poreski tretman ulaganja u nepokretnost izvršenih od strane zakupca

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem