Porez na dobit preduzeća

Poreski tretman iznosa premije koju, na osnovu ugovora o opciji, rezidentno pravno lice – kupac opcije plaća nerezidentnom pravnom licu – prodavcu opcije
a) Da li se prihod koji preduzeće organizovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću ostvaruje po osnovu sredstava doznačenih od svog vlasnika i osnivača, koji je nerezidentno pravno lice, uključuje u oporezivu dobit? b) Da li se prihod koji predstavništvo nerezidentnog obveznika ostvari po osnovu sredstava doznačenih od strane nerezidenta (centrale u čijem je sastavu) uključuje u oporezivu dobit?
Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku na prihode koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika po osnovu autorskih naknada
Šta se smatra povezanim licima prema Zakonu o porezu na dobit preduzeća?
Poreski tretman prihoda koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika u slučaju kada rezidentni obveznik plaća zakupninu za nepokretnost u inostranstvu zakupodavcu – pravnom licu, rezidentu države u kojoj se ta nepokretnost nalazi
Poreski tretman prihoda koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika po osnovu dividende isplaćene iz dobiti rezidentnog pravnog lica u slučaju kada je jedan od vlasnika (i osnivača) nerezidentnog pravnog lica drugo rezidentno pravno lice
Određivanje nabavne vrednosti udela nerezidentnog obveznika stečenog konverzijom njegovog potraživanja od rezidentnog obveznika po osnovu ugovora o zajmu, za svrhu utvrđivanja kapitalnog dobitka od prodaje tako stečenog udela
Mogućnost ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju plaćanja jednokratne naknade po osnovu dugoročnog zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini
Mogućnost ostvarivanja prava na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada poreski obveznik (radi izgradnje skladišnog i poslovnog prostora), na osnovu ugovora zaključenog sa fizičkim licem, stekne pravo korišćenja ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini?
Da li se rashodi koje je obveznik iskazao u svom bilansu uspeha nastali u vezi obavljanja delatnosti koja je različita od pretežne priznaju u poreskom bilansu?
Poreski tretman prihoda koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika po osnovu kamate u slučaju kada rezidentni obveznik nije izvršio obračun i uplatu poreza po odbitku, odnosno nije podneo poresku prijavu na Obrascu PDPO
Iskazivanje transferne cene u poreskom bilansu u slučaju kada obveznik na osnovu ugovora o zakupu vozila zaključenim sa svojim većinskim vlasnikom – pravnim licem vrši plaćanje tom pravnom licu
Poreski tretman prihoda koji rezidentni obveznik ostvari od nerezidentnog pravnog lica po osnovu kamate na koji je plaćen porez po odbitku u drugoj državi
Priznavanje prava na poreski kredit iz člana 49. Zakona o porezu na dobit preduzeća kada obveznik u određenom poreskom periodu zaposli jednog ili više radnika na neodređeno vreme
Priznavanje prava na poreski kredit iz člana 48a Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada obveznik izvrši ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje registrovane delatnosti, ali pretežni deo svojih prihoda ostvaruje obavljanjem druge delatnosti (koja nije registrovana kao pretežna)
Obaveza plaćanja poreza na dobit obveznika nad kojim je otvoren postupak stečaja
Pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća ukoliko je obveznik, pre isteka roka od tri godine od dana nabavke osnovnog sredstva, to osnovno sredstvo rashodovao (jer mu ne donosi ekonomske koristi), a potom ga prodao
Poreski tretman prihoda koji obveznik ostvari prenosom (uz naknadu) prava korišćenja javnog građevinskog zemljišta
Da li obveznik ostvaruje pravo na poreski kredit iz člana 48a Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada je osnovno sredstvo pribavljeno na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja donetog u postupku prinudnog ostvarenja potraživanja?
Poreski tretman prihoda koji ostvari nedobitna organizacija od prodaje udela
Poreski podsticaj iz člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada se otuđi deo osnovnih sredstava po osnovu kojih je ostvareno to pravo, ali se iznos ukupnih ulaganja (i posle otuđenja) ne smanji ispod zakonom propisanih 600 miliona dinara
Poreski tretman prihoda koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika po osnovu prenošenja prava korišćenja računarskog programa putem ugovora o licenci odnosno podlicenci
Poresko oslobođenje iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada obveznik uloži novčana sredstva i nabavi odnosno kupi osnovno sredstvo (nekretninu) koje se nalazi u inostranstvu
Poreski tretman prihoda koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika po osnovu kamate u situaciji kada su aneksom ugovora o kreditu izmenjeni uslovi kredita tako što je ugovoreno da se preostali iznos kamate ne isplaćuje (u ratama), već se pripisuje glavnici (kapitalizuje)
Poreski tretman rezervisanja za obnavljanje prirodnih bogatstava
Poresko konsolidovanje u slučaju kada matično preduzeće (iz grupe povezanih preduzeća kojoj je odobreno poresko konsolidovanje) u periodu trajanja poreskog konsolidovanja osnuje novo privredno društvo sa 100% udela u kapitalu
Pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća ukoliko je obveznik izvršio ulaganja u određeno nematerijalno pravo
Način umanjenja obračunatog poreza kod ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća
Poreski tretman kapitalnog dobitka koji nerezident – pravno lice ostvari od rezidenta – pravnog lica prodajom hartija od vrednosti
Obaveza plaćanja poreza na dobit obveznika nad kojim je otvoren postupak likvidacije
Prenos neiskorišćenog dela poreskog kredita iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem