Čitaj mi

Operacija „Unapređenje upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju“

Nosilac Operacije: Ministarstvo finansija Republike Srbije

Naziv Operacije: „Unapređenje upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju“ 

Značaj Operacije: Unapređenje upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju predstavlja četvorogodišnju Operaciju podržanu od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj iz Grupacije Svetske banke (u daljem tekstu: IBRD) i Francuske agencije za razvoj (u daljem tekstu: AFD), radi pružanja potpore Vladi Republike Srbije u daljem unapređenju upravljanja javnim finansijama i usmerenju ka zelenoj tranziciji. 

Status Operacije: Sporazumi o zajmu sa IBRD i AFD potpisani su u maju i junu 2023. godine. Sporazum sa IBRD je potvrđen je u Narodnoj skupštini Republike Srbije u julu 2023. godine i efektivan je, dok se završetak potvrđivanja Sporazuma sa AFD očekuje u narednom periodu.

Vrednost investicije: 150 miliona USD

Početak Operacije: 28. avgusta 2023. godine

Završetak Operacije: mart 2027. godine

Izvor finansiranja: IBRD i AFD

Opis Operacije: Operacija je struktuirana kroz sprovođenje aktivnosti podeljenih u dve osnovne komponente: Program za rezultate (PforR), kao prva komponenta obuhvata aktivnosti posvećene jačanju fiskalne otpornosti, transparentnosti, efektivnosti potrošnje, ozelenjavanju ciklusa rashoda, praćenju i izveštavanju o emisijama gasova sa efektom staklene bašte, dok se druga komponenta finansiranja projekta (IPF), odnosi na tehničku pomoć, radi pružanja podrške implementacionim telima u dostizanju očekivanih rezultata. 

Implementaciona tela za sprovođenje Operacije su, pored Ministarstva finansija, Ministarstvo zaštite životne sredine, Republička direkcija za imovinu, Kancelarija za javne nabavke i Republički sekretarijat za javne politike. U Ministarstvu finansija, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije, nalazi se Jedinica za koordinaciju Operacije.

Portal for Citizens Participation in the Budgetary Process

REOI - Portal for Citizens Participation in the Budgetary Process
ToR - Portal for Citizens Participation in the Budgetary Process
REOI - Portal for Citizens Participation in the Budgetary Process - extended
Plan angažovanja zainteresovanih strana – nacrt
Stakeholder engagement plan – draft
Nacrt Plana angažovanja zainteresovanih strana (SEP) i procedure upravljanja radnim okruženjem (LMP)
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Main provisions of SEP and LMP (Draft document)
Nacrt plana ekoloških i društvenih obaveza (ESCP)
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Environmental and social commitment plan (ESCP) (Draft document)

Ažurirana dokumenta nakon održanih Javnih konsultacija

Nacrt plana ekoloških i društvenih obaveza (ESCP) Aneks 1
Nacrt Plana angažovanja zainteresovanih strana (SEP) i procedure upravljanja radnim okruženjem (LMP) Aneks 1
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Environmental and social commitment plan (ESCP) Annex 1
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Main provisions of SEP and LMP Annex 1
Nacrt procene sistema za upravljanje uticajima na životnu sredinu i društveno okruženje
Procena sistema za upravljanje uticajima na životnu sredinu i društveno okruženje - finalni izveštaj
Environmental and social systems assessment (ESSA) - final report
Contract Award - Bid/Contract Reference No: SER-IPFMGT-IC-CS-23-01-1
Contract Award - Bid/Contract Reference No: SER-IPFMGT-IC-CS-23-01-2

Slične teme

Žalbeni mehanizam Operacije „Unapređenje upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju

Javni pozivi za angažovanje stručnih lica i firmi na projektu