Čitaj mi

Objašnjenje u vezi sa primenom poreske stope PDV za promet dobara i usluga koji obveznik PDV vrši od 1. oktobra 2012. godine, kao i u vezi sa obračunavanjem i isplatom PDV nadoknade za promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga koji poljoprivrednik vrši obvezniku PDV od 1. oktobra 2012. godine

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Ministar finansija i privrede donosi

OBJAŠNjENjE

u vezi sa primenom poreske stope PDV za promet dobara i usluga koji obveznik PDV vrši od 1. oktobra 2012. godine, kao i u vezi sa obračunavanjem i isplatom PDV nadoknade za promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga koji poljoprivrednik vrši obvezniku PDV od 1. oktobra 2012. godine

I. Ako je obveznik PDV primio avans za promet dobara, odnosno usluga zaključno sa 30. septembrom 2012. godine i po tom osnovu obračunao PDV po opštoj stopi PDV od 18% (s obzirom da se u momentu prijema avansa promet za koji je avans primio oporezuje po opštoj stopi PDV od 18%), a promet dobara, odnosno usluga (za koji je primio avans) vrši od 1. oktobra 2012. godine, dužan je da za predmetni promet dobara, odnosno usluga obračuna PDV po opštoj stopi PDV od 20% na ukupan iznos naknade za taj promet (bez PDV). U konačnom računu koji obveznik PDV izdaje za izvršeni promet dobara, odnosno usluga ukupan iznos naknade (bez PDV) umanjuje za iznos avansnih uplata (bez PDV), a iznos PDV koji je obračunat na ukupan iznos naknade po opštoj stopi PDV od 20% umanjuje za iznos PDV koji je obračunat po osnovu avansnih uplata po opštoj stopi PDV od 18%.

Objašnjenje u vezi sa primenom poreske stope PDV za promet dobara i usluga koji obveznik PDV vrši od 1. oktobra 2012. godine, kao i u vezi sa obračunavanjem i isplatom PDV nadoknade za promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga koji poljoprivrednik vrši obvezniku PDV od 1. oktobra 2012. godine

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem