Čitaj mi

Objašnjenje u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru od 1. januara 2013. godine, a za koji je investitor poreski dužnik

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Ministar finansija i privrede donosi

OBJAŠNjENjE

u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru od 1. januara 2013. godine,

a za koji je investitor poreski dužnik

Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova od 1. januara 2013. godine vrši investitoru koji je obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), pri čemu su isporučilac i primalac dobara i usluga lica koja se smatraju izvođačem radova i investitorom u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Ako je obveznik PDV – izvođač radova primio avans za promet dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva zaključno sa 31. decembrom 2012. godine i po tom osnovu obračunao PDV u skladu sa Zakonom, a promet tih dobara, odnosno usluga (za koji je primio avans) vrši od 1. januara 2013. godine, u tom slučaju investitor, kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, obračunava i plaća PDV za taj promet, na osnovicu koju čini preostali iznos naknade koji plaća ili treba da plati izvođaču radova za predmetni promet.

Preuzmite dokument:

Objašnjenje u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru od 1. januara 2013. godine, a za koji je investitor poreski dužnik

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem