Fiskalne kase

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje autobuskih i drugih voznih karata u okviru delatnosti 60211 (Prevoz putnika u drumskom saobraćaju), kao i prilikom prodaje voznih karata (godišnje karte za određene kategorije lica i đake, sezonske vozne karte i dr.) u okviru delatnosti 63300 (Delatnost putničkih agencija i turoperatora)
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat obavlja promet softverskih programa fizičkim licima putem interneta, u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), a nakon evidentirane uplate putem e-mail-a se dostavlja pristupna šifra korisniku programa
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt vrši promet dobara na malo putem kataloške prodaje, u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), pri čemu se dobra prodaju na rate, a isporuka robe se vrši na dan isplate celokupne vrednosti dobra
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za pružene zdravstvene usluge u privatnim klinikama
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u zdravstvenim ustanovama
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom vršenja usluga medicinske laboratorije (laboratorije za kliničku biohemiju, mikrobiologiju i patohistologiju) fizičkim licima u slučaju kada Dom zdravlja ili privatna ginekološka klinika nemaju sopstvenu laboratoriju već uzete uzorke za analizu šalju privatnim laboratorijama, sa kojima imaju zaključene ugovore o pružanju pomenutih usluga
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom vršenja usluga medicinske laboratorije (laboratorije za kliničku biohemiju, mikrobiologiju i patohistologiju) za fizička, kao i za pravna lica po osnovu ugovora sa privatnim poliklinikama i domovima zdravlja, u okviru delatnosti 85142 (Ostali vidovi zdravstvene zaštite)
a) Obaveza zdravstvene ustanove da evidentira promet preko fiskalne kase u slučaju pružanja zdravstvenih usluga: 1) po osnovu međunarodnih ugovora sa Republikom Srpskom i Republikom Crnom Gorom, koje naplaćuje od fondova tih država; 2) fizičkim licima, vojnim osiguranicima Republike Srbije, koji sa uputom svojih vojnih komandi dolaze na dijagnostiku i/ili lečenje, a plaćanje vrši Finansijska služba osiguranja vojnih osiguranika Beograd; 3) preventivnih pregleda za rano otkrivanje raka fizičkim licima, a na osnovu zaključenih ugovora sa privrednim subjektima o pružanju tih zdravstvenih usluga njihovim zaposlenima, pri čemu naknadu za pružene usluge snosi pravno lice
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada za pruženu zdravstvenu uslugu fizičkom licu – pacijentu cenu usluge plaća pravno lice kome se fakturiše devizno
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada Klinički centar Srbije, po osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom i BiH Brčko Distrikt, pruža zdravstvene usluge pacijentima navedenih država, pri čemu pacijent za neke zdravstvene usluge lično učestvuje (participira) uplatom na blagajni Kliničkog centra Srbije 10% do 20% od cene usluge, a za preostali iznos se izdaje ino faktura fondovima pomenutih država
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada poljoprivredni proizvođač koji je upisan u Registar poljo-privrednih gazdinstava vrši prodaju robe sopstvene proizvodnje u objektu – radnji, van pijačnog prostora
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom vršenja protetičkih usluga (izrada zubnih proteza, nadogradnja zuba i dr.) isključivo po nalogu stomatologa i po radnom modelu, odnosno za stomatološke ordinacije, u okviru delatnosti 85142 (Ostali vidovi zdravstvene zaštite)
Momenat nastanka obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, odnosno da li se izvršenom uslugom smatra datum upućivanja putnika na put u slučaju kada lice koje obavlja delatnost 66300 (Delatnost putničkih agencija i turoperatora) u okviru pomenute delatnosti pruža turističke usluge (organizo-vanje turističkih aranžmana)?
a) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt iz svog maloprodajnog objekta uzima dobra (npr. sredstva za higijenu i drugo tekuće održavanje poslovnih prostorija) u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti; b) Poreski tretman uzimanja dobara koja su deo poslovne imovine obveznika PDV u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje guma (pneumatika) u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), pri čemu se prodaja vrši putem inter-neta, a isporuka preko kurirskih firmi, kao što su „Overnight Express“ d.o.o., „DHL“ i dr., čija je delatnost 64120 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošta)

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem