Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС − Међународни уговори“, бр. 13/2021)

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС − Међународни уговори“, бр. 13/2021)

Сличне теме

Закон о потврђивању Споразумa о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије делујући преко и путем Министарства финансија за Зајам за политике (ПБЛ) – „Реформа сектора енергетике и животне средине у Републици Србији” (“Сл. гласник РС - Међународни уговори”, бр. 5/2023)

Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама који се односи на МИГА Уговор о кредиту у износу до 400.000.000 евра, од 10. децембра 2021. године између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и Caixabank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., Caixabank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате – Прељина (Моравски коридор) („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4/2023)

Закон о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 1981 ADD 1 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF) („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4/2023)