Правилник о обрасцу извештаја о наплаћеним накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник РС“, бр. 9/2024)

Правилник о обрасцу извештаја о наплаћеним накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник РС“, бр. 9/2024)
Образац НКЈД – Извештај о наплаћеним накнадама за коришћење јавних добара

Сличне теме

Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, дуванских производа, односно о производњи и промету сродних производа („Службени гласник РС“, бр. 11/2024)

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)

Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 119/2023)