Реконструкција и доградња зграде државних органа, на адреси Београд, Балканска бр. 53, катастарска парцела број 22635 КО Савски венац, ЈН 3/2022

Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора
Јавни позив
1/1.0 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - Општа текстуална и нумеричка документација
1/1.1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - Графичка документација постојећег стања
1/1.2 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - Графичка документација рушења
1/1.3 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - Графичка документација новопројектовано стање - основе
1/1.4 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - Графичка документација новопројектовано стање – пресеци и фасаде
1/1.5 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - Графичка документација – шеме и детаљи
1/2 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ И КОНСТРУКЦИЈЕ ТРАФОСТАНИЦЕ
2/1.1 – ПРОЈЕКАТ АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
2/1.2 – ПРОЈЕКАТ АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
2/1.3 – ПРОЈЕКАТ АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
2/1.4 – ПРОЈЕКАТ АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
2/1.5 – ПРОЈЕКАТ АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
2/1.6 – ПРОЈЕКАТ АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
2/2 – ПРОЈЕКАТ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
2/3 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
3 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
4/1 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
4/2 - ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ТРАФОСТАНИЦА 10/0,4kV
4/3 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
4/4.1 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН
4/4.2 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН
4/4.3 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН
4/5 - ПРОЈЕКАТ ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ
5/1 – ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ И СИГНАЛИ СИСТЕМИ
5/2 - ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛAЦИЈА – ДЕТЕКЦИЈА И ДОЈАВА ПОЖАРА И СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА
5/3 – ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА – СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
6/1.1 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
6/1.2 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
6/1.3 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
6/2 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВОДОМ – СПРИНКЛЕР СИСТЕМ
6/3 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ
6/4 – ПРОЈЕКАТ ЛИФТОВА
8 - ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
9/2 – ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ТЕРЕНА - ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ И ИРИГАЦИЈА
11 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Сличне теме

Набавка услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН 7/2022

Лиценце за техничку подршку за надоградњу система повезивањем Система Е-фактура са централизованим системом за извештавање Министарства финансија (БИ), ЈН 11/2022

Набавка лиценци за техничку подршку за Сервис бус платформу са компонентама за интеграције са осталим радним окружењима, ЈН 9/2022