Читај ми

Јавна набавка мале вредности: Услуге превођења, ЈН МВ 1/2014

На основу члана 55, став 1, тачка 2.
Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12), Министарство
финансија објављује


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE


1. Назив наручиоца:
Министарство финансија


2. Aдреса наручиоца: Кнеза Милоша 20, Београд


3. Интернет страница наручиоца: www.mfin.gov.rs


4. Врста наручиоца: Орган државне управе


5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности


6. Врста предмета: Услуге


7. Опис предмета набавке: Услуге превођења


Назив и ознака из општег речника набавки: Помоћне канцеларијске услуге;
79500000


8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:


Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума су:


Преузмите документ:

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности: Колективно осигурање запослених, ЈН МВ 2/2014

Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ (Набавка хардвера и друге припадајуће опреме; Набавка софтвера за рачуноводство за информациони систем за управљање ЕУ фондовима и Набавка лиценци и одржавање софтвера)

Набавка услуга осигурања возила за потребе Министарства финансија, Број јавне набавке ЈНМВ 3/2014