Захтев за промену апропријације

Захтев за преусмеравање апропријација
Инструкција о садржини захтева за промену апропријације

Сличне теме

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину

Захтев за обезбеђивање средстава текуће буџетске резерве

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2022 – 2024. године