Читај ми

Образац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење

У вези са применом члана 300. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/15 – аутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење и 54/19) и очекиваних ефеката примене наведеног Закона, као и достављања исправних обавештења извршних поверилаца, у наставку се налази Oбразац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење, које извршни поверилац доставља Управи за трезор.

Оригинал попуњен и потписан Образац 1. Обавештења треба проследити на адресу: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11 000 Београд, или скениран, попуњен и потписан Образац 1. Обавештења може се доставити и на електронску адресу: obavestenja@trezor.gov.rs

Образац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење

Сличне теме

Интерно техничко упутство

Интерно техничко упутство

Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији

Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији (верзија од 16.9.2021)

Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура (верзија од 9.9.2021)