Čitaj mi

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije, usvojio je 6. decembra 2021. godine, Odluku Broj 1/2021 o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, zamenom njegovog Protokola 3 o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metodama administrativne saradnje. Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se od dana njenog usvajanja, odnosno od 6. decembra 2021. godine. 

Aneks uz Odluku Broj 1/2021, sadrži novi Protokol 3, gde je u članu 1. predviđeno da se u svrhu sprovođenja Sporazuma, primenjuju odredbe PEM konvencije i obezbeđuje dinamična veza sa PEM konvencijom, tako da se uvek poziva na poslednju verziju PEM konvencije na snazi, dok član 2. predviđa pravila koja se alternativno primenjuju na bilateralnoj i prelaznoj osnovi, pored važećih pravila sadržanih u PEM konvenciji, do završetka i stupanja na snagu izmene PEM konvencije. Prelazna pravila koja se alternativno primenjuju sadržana su u Prilogu A uz ovaj aneks.  

Cilj prelaznih pravila je modernizacija i dalje pojednostavljenje pravila o poreklu koja su uključena u sporazume naše zemlje o slobodnoj trgovini sa zemljama Pan-evro-mediteranskog (PEM) regiona, čineći ih fleksibilnijim i lakšim za korisnike. Ova pravila nisu obavezujuća već dobrovoljna. Mogu biti primenjena od strane privrednih subjekata koji žele da ostvare povlastice zasnovane na ovim pravilima, umesto onih zasnovanih na pravilima PEM konvencije. PEM konvencija se i dalje primenjuje u celosti između njenih strana ugovornica. 

Dve kumulativne zone, prva u slučaju primene važećih PEM pravila o poreklu sadržanih u PEM konvenciji i druga, u slučaju prelaznih pravila iz Priloga A koja se alternativno primenjuju, biće odvojene, odnosno neće se preklapati, što će biti predstavljeno u odvojenim matricama dijagonalne kumulacije. 

Najvažnije novine koje prelazna pravila donose su: 

Povećava se prag tolerancije za upotrebu materijala bez porekla i to za većinu poljoprivrednih proizvoda na 15% od neto mase proizvoda a za industrijske proizvode na 15% od vrednosti gotovog proizvoda.  

Pored dijagonalne kumulacije porekla, uvodi se i pravilo pune kumulacije porekla kao opšti princip u stranama koje primenjuju ova pravila, za sve proizvode, osim za tekstil (Glave 50-63 CT). Za razliku od dijagonalne kumulacije porekla gde se sabira poreklo robe, kod pune kumulacije sabiraju se proizvodni procesi obavljeni u zemljama koje učestvuju u proizvodnji gotovog proizvoda i primenjuju revidirana pravila. Strane mogu jednostrano proširiti punu kumulaciju na tekstil i tekstilne proizvode. 

U oblasti logistike, važeće pravilo „Direktnog transporta“, zamenjeno je fleksibilnijim pravilom „Neizmenjenost“ koje predviđa mogućnost da se na robi uskladištenoj u zemlji tranzita vrše jednostavnije radnje kao što su: obeležavanje robe, lepljenje etiketa, pečata i deljenje pošiljke. Dokaz o nemanipulaciji se traži samo u slučaju opravdane sumnje. 

Prema prelaznom pravilu, zabrana povraćaja ili oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina je ukinuta za sve proizvode, osim za tekstil i proizvode od tekstila (Glave 50-63 CT). Ovo je jedna od najvažnijih novina koja će privrednim subjektima koji primenjuju ova pravila doneti znatne uštede i povećati njihovu konkurentnost. 

U oblasti carinskih postupaka olakšano je izdavanje dokaza o poreklu, jer se poreklo dokazuje samo kroz uverenje o kretanju robe EUR.1 i Izjavu o poreklu, a predviđena je i mogućnost za izdavanje i elektronsko dostavljanje EUR.1 (ukoliko postoje uslovi). Produžen je rok važenja dokaza o poreklu sa 4 na 10 meseci. Takođe, opciono se predviđa uvođenje sistema registrovanih izvoznika (REX). Ovo znači, da ukoliko se strane koje primenjuju ova pravila dogovore, izvoznici koji budu registrovani u zajedničkoj elektronskoj bazi podataka imaće mogućnost da za potrebe dokazivanja porekla sačine „izjavu o poreklu” za bilo koju vrednost robe.  

Specifična pravila proizvodnje u Listi obrade i prerade u prelaznim pravilima su fleksibilnija i prilagođena su ekonomskoj realnosti kao i uspostavljanju ravnoteže između regionalne i globalne nabavke materijala. Ovo naročito u pogledu mogućnosti za upotrebu materijala bez porekla, što će omogućiti lakše sticanje porekla robe. U pogledu implementacije prelaznih pravila u ostale sporazume o slobodnoj trgovini koje naša zemlja ima zaključene sa stranama ugovornicama PEM konvencije (CEFTA, EFTA, Turska), donete su sledeće odluke koje će omogućiti primenu prelaznih pravila:

 - Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi Broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015 – Zakon o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi broj 1/2021, usvojene 21. juna 2021. godine, o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3, i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015 (Službeni glasnik RS – MU 16/21). Stupa na snagu kada sve CEFTA strane okončaju nacionalne procedure;  

- Odluka Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 1 iz 2021. godine, o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom” i metodama administrativne saradnje – Zakon o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 1 iz 2021. godine, o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom” i metodama administrativne saradnje (Službeni glasnik RS – MU 14/21). Stupa na snagu kada sve EFTA strane okončaju nacionalne procedure. U vezi sa ovom odlukom, u odredbama koje se pozivaju na pravila o poreklu robe, izmenjeni su i sporazumi o poljoprivednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije, Republike Srbije i Islanda i Republike Srbije i Kraljevine Norveške(Službeni glasnik RS – MU 14/21); i 

- Odluka Zajedničkog komiteta između Republike Srbije i Republike Turske br. 1/2021 o izmeni Protokola II Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metodama administrativne saradnje – čeka se usvajanje Odluke od strane Zajedničkog komiteta. 

Odluka broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, zamenom njegovog Protokola 3 o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metodama administrativne saradnje

Slične teme

Informacija o podnošenju poreske prijave PP OPO-K

Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project

Jedinstvena metodologija za praćenje fiskalnih rizika u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 99/2021)