Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2023. godini („Službeni glasnik RS“, br. 144/2022)

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2023. godini („Službeni glasnik RS“, br. 144/2022)

Slične teme

Odluka o određivanju organa, lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine („Službeni glasnik RS“, br. 34/2023)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-2954/2023 od 06.4.2023. god. („Službeni glasnik RS“, br. 27/2023)

Odluka o otkupu pre roka dospeća i poništenju državnih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 23/2023)